Тест по география

1. В коя от посочените страни държавната форма на управление е теократична

монархия?

а) Великобритания в) Саудитска Арабия

б) Испания г) Япония

2. Коя от посочените групи включва всички фактори, които влияят върху отрасловата и

териториална структура на стопанството?

а) суровини, пазари, трудови ресурси, релеф, полезни изкопаеми

б) природно-географски, обществено-политически, демографски, екологични, научно-

технически, технологични

в) полезни изкопаеми, климат, води, население, суровини, организация на

производството

г) държавна политика, форма на собственост, транспорт, пазари, научно обезпечаване

3. Същността на кое от следните понятия се изразява с разликата между темповете на

повишаване на цените и темповете на повишаване на доходите?

а) национален доход в) инфлация

б) териториално разделение на труда г) обществен продукт

4. Кои са основните етнически групи в България?

а) българи, турци, цигани в) християни, мюсюлмани, католици

б) добруджанци, мизийци, тракийци г) българи, евреи, арменци

5. Коя от следните области в България е с най-голям икономически потенциал и с най-

висока степен на икономическо развитие?

а) Пловдивска област в) София и Софийска област

б) Бургаска област г) Хасковска област

6. Структурата на земеделието в България е:

а) животновъдно – растениевъдна в) промишлено - аграрна

б) растениевъдно – животновъдна г) аграрно - промишлена

7. Посочете доказателство за нарушената възрастова структура на населението.

а) нисък относителен дял на подтрудоспособното население и висок относителен дял

на над трудоспособното население

б) висока смъртност

в) кризисно социално-икономическо състояние на страната

г) висок относителен дял на трудоспособното население

8. Кое от посочените явления не е характерно за развитието на селищата у нас след

Освобождението?

а) разцвет на занаятчийските селища в планинските и полупланинските райони

б) западане на селищата, останали далече от главните пътища

в) поява на нови селища в резултат на развитие на земеделието

г) поява на бежански селища

9. Къде в България са изградени най-големите ВЕЦ?

а) Стара планина в) Родопите

б) Рила г) Пирин

10. За кой почвен тип се отнася следното описание:

Тези почви са образувани в условията на умерено-континентален климат при

наличието на ливадно степна и лесостепна растителност върху седиментни скали.

Подходящи са за отглеждане на зърнени култури.

а) смолници в) черноземни почви

б) хумусно-карбонатни почви г) алувиално-ливадни почви

11.Кой от посочените отрасли се отнася към първичния сектор на световното

стопанство?

а) химическа промишленост

б) търговия

в) дървопреработване

г) земеделие

12. Коя от следните кратки характеристики се отнася за вторичния сектор на

световното стопанство?

а) Това е добивен сектор, който осигурява продукти за изхранване на населението.


Други реферати:
Електротехника
Закрити разпределителни уредби
Измервателни уреди
Изследване на Биполярен транзистор в статичен режим схема общ емитер
Източници на електрическа енергия в автомобила. Коляно-мотовилков механизъм


Изтегли рефератаИзточници на електрическа енергия в автомобила. Коляно-мотовилков механизъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия