Тест по география

б) Вторичният сектор обхваща най-вече сферата на услугите.

в) Вторичният сектор е преработващ сектор.

г) Това е сектор, който осигурява връзките между различните стопански отрасли и

отделните територии.

13. Кой от икономическите региони в света отговаря на следното описание:

Регионът е един от трите икономически полюса в света; страните в него

принадлежат към различни типове икономически системи; характеризира се с

развита, високотехнологична промишленост; земеделието е интензивно;

растениевъдството е в зависимост от мусонния климат; най-голямо значение

имат зърнените култури.”

а) Западноевропейският регион

б) Азиатският регион

в) Източноевропейският регион

г) Северноамериканският регион

14. Кой от посочените райони у нас се характеризира със значително по-ниска

раждаемост от средната за страната?

а) районът на Източните Родопи (около Кърджали)

б) по долините на реките Струма и Места

в) Източна Стара планина

г) Северозападна България

15.Кой от посочените аспекти на урбанизацията, които се наблюдават в световен

мащаб, все още не е характерен за България?

а) налице е преход от средноурбанизирана към високоурбанизирана страна

б) формират се селищни агломерации

в) в напреднал стадий е процесът субурбанизация

г) градският начин на живот се разпространява в цялата страна

16.В коя от нашите планини добивът на иглолистна дървесина не е преобладаващ?

а) Рила в) Родопите

б) Пирин г) Стара планина

17.Коприненотекстилната промишленост е стар подотрасъл, чието териториално

разположение е свързано най-вече с отглеждането на копринени буби (пашкули).

Кой от посочените градове е средище на тази промишленост?

а) Варна в) Хасково

б) Добрич г) Разград

18.Коя от посочените характеристики на водите в България е неправилна?

а) В страната има сравнително малко количество води.

б) Водите са разпределени равномерно по територията на страната.

в) На сушата се срещат всички видове води, без ледници.

г) В планинските райони има по-големи запаси от води.

19.Средната част на Дунавската равнина е разположена…

а) от река Янтра до Черно море

б) между реките Цибрица и Огоста

в) между долините на река Вит и река Янтра

г) от река Тимок до река Вит

20.Кой от природните резервати на територията на България е разположен в

планината Витоша?

а) Стенето в) Дервиша

б) Джендема г) Бистришко бранище

21.Кой от следните продукти е един от основните за отрасъла черна металургия?

а) олово

б) мед

в) стомана

г) алуминий

22.Кое от следните характеристики е вярна?

Автомобилният транспорт е…

а) сравнително нов вид транспорт, предназначен за превозване на големи


Други реферати:
Българската лексика според произхода на думите
Български език и езикова култура във в-к Телеграф
Български книжовен правоговор
Agreement of the Predicate and the Subject
Analyse einer Rede


Изтегли рефератаAnalyse einer Rede - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия