Тест по география

количества нефт на дълги разстояния

б) подходящ за превозване на товари и пътници на относително кратки разстояния

в) предназначен за превоз на обемни и тежки товари на големи разстояния

г) най-старият вид транспорт за превозване на тежки товари, който се използва

поради ниската себестойност на превозите

23.Коя от посочените характеристики не се отнася до пазарното стопанство?

а) наличие на свобода на предприемачеството

б) решенията за производство се определят от потребностите на пазара

в) конкуренцията е силно ограничена

г) личният интерес е основна движеща сила

24.Като неизчерпаеми енергийни ресурси могат да се разглеждат:

а) въглищата

б) нефтът и природният газ

в) дървесината и рудите

г) слънчевата енергия и енергията на вятъра

25.За кой отрасъл на стопанството в България се отнасят следните характеристики:

В този отрасъл се използват различни суровини като варовик, нефт и природен

газ;той формира значителна част от българския износ;в голяма степен в него се

прилагат нови технологии;причинява опасни замърсявания и е силно зависим от

транспорта.”

а) металургия

б) машиностроене

в) енергетика

г) химическа промишленост

26.При кое от посочените селища не е изградена свободна икономическа зона?

а) Русе

б) Видин

в) Драгоман

г) Плевен

27.Родопският район на цветната металургия е специализиран в производството на…

а) електролитна мед и меден концентрат

б) злато и сребро

в) олово и цинк

г) сярна киселина и син камък

28.Зелениката е растение, което се среща във…

а) Стара планина в) Рила

б) Пирин г) Странджа

29.За коя българска планина се отнасят следните характеристики:

Простира се от българо–сръбската граница на запад до Черно море на изток; за

нея са присъщи гънковите структури; монолитното заравнено било има верижно

простиране и над него се издигат отделни купеновидни върхове.”

а) Родопи

б) Пирин

в) Рила

г) Стара планина

30.Астрономическото географско положение на територията на България се определя от географските координати на крайните й точки. Кой от изброените географски обекти е най-западна точка на територията на България?

а) връх Вейката

б) връх Китка

в) връх Богдан

г) връх Връшка чука


ОТГОВОРИ

1-В


Други реферати:
Химична символика и валентност (VII клас)
ТРИГЛИЦЕРИДИ (МАЗНИНИ)РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ПРИРОДАТА И ПОЛУЧАВАНЕ (ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ МАЗНИНИ)
Пестициди
ФОРМУЛИ ЗА ИДЕАЛЕН ГАЗ
Платина


Изтегли рефератаПлатина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия