Управление на човешките ресурси

У П Р А В Л Е Н И Е Н А Ч О В Е Ш К И Т Е РЕСУРСИ

Доц. Никифор СтефановВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТАВсяка организация за да постигне своите цели използва разнообразни ресурси. Те се обособяват в три основни групи. Първата група ресурси, това са суровини, материали, заготовки, горива и енергия. Втората група ресурси, това са сгради, машини, апарати, съоръжения, инструменти, приспособления, транспортни средства и обзавеждане. Третата група, това са човешките ресурси - ръководители, работници и служители.

Човешките ресурси, това са хората в организацията, със своята професионална квалификация и личностни качества. Човешките ресурси правят възможно организацията да постигне своите стопански цели. Общото което характеризират ресурсите е това, че те трябва да отговарят на нейните потребности. Второ, че тяхното доставяне изисква определени разходи. Това означава, че всяка организация намираща се на пазара ще се стреми да си достави най-подходящите ресурси, на най-приемлива цена. Трето – да използва пълноценно веществените и човешките ресурси. По този начин ще постигне по-добри резултати с по-малко разходи.

Общото което характеризира сградите, машините, инструментите, транспортните средства, обзавежданията и човешките ресурси е това, че поради тяхното многократно функциониране, това е свързано с допълнителни разходи. Тези разходи за веществените ресурси се наричат експлоатационни разходи /текущ ремонт и модернизиране/. А за човешките ресурси разходите са свързани с подготовката, квалификацията, преподготовката, здравното обслужване, социалното и здравно осигуряване, създаването на безопасни условия на труд. Човешките ресурси съществено се различават от веществените ресурси:

1. За да стане човешки ресурс за всеки индивид в държавата, семейството и работодателят правят дългосрочни инвестиции. Индивидите


Други реферати:
Идеалната държава според Платон и Аристотел
Защо цар Калоян сключва уния с папството
Защо средновековна България е мост между две култури
Защо се налага създаването на Обществото на народите (ОН)
Защо България се включва във Втората Световна война на страната на Тристранния пакт


Изтегли рефератаЗащо България се включва във Втората Световна война на страната на Тристранния пакт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия