Управление на предприятието


Управление на предприятието

1. Същност и функции на управлението.

2. Стил на управление.

3. Същност на управленското решение.

4. Изисквания и етапи в процеса на вземане на решение.

5. Видове решения.

6. Методи за вземане на решение.


  1. Същност и функции на управлението. Управлението ( мениджмънтът ) е процес на планиране, организиране, ръководене и контрол, необходими за формулирането и постигането на целите на предприятието.

За да съществува процес на управление, трябва да са налице три неща:

1. да има някой, който да въздейства;

2. да има обект, върху който да се въздейства

3. да има предварително определена цел.

Основните акценти в общата характеристика на управленската дейност се свеждат до:

а) изключително внимание върху човешкия облик на институцията, с помощта на целия управленски екип;

б)поставяне на цели, съобразени с основните процеси и потребности на хората;

в)осигуряване на своевременна информация, свързана с основните цели и задачи;

г) изменение на планове и програми, за да се откроят приоритетите;

д) изграждане на лоялен колективна върха на пирамидата за постигане на консенсус при вземане на решения;

е) стимулиране и контролиране на цилите и задачите;

ж)осъществяване на постоянен контакт с хората, даже и при съвсем незначителни поводи;

Съвременното ръководство се основава не само на организационните структури, стратегиите или бюджетите, а на ценностната система на организация, на организационна култура, на усъвършенстване на работната средаи климата във фирмата. При това става дума за “споделяни ценности”, които обединяват целия колектив в името на общите цели. Оцеляваонето на организацията, ако е правилно разбрано,е свързано със запазване на ценностите и отличителната идентичност.

Функции.

-планиране-предварителното набелязване на цели, които организацията трябва да постигне.

-организиране- системата от правила, която урежда изпълнението на набелязаните мерки за постигане на поставените чрез планирането цели.

-ръководене- за да може да бъдат постигнати целите на предприятието, необходимо е да бъдат ръководени и координирани дейностите на всички подразделения и на служителите, които работят в тях.

-контрол- чрез контрола се реализира обратната връзка между планираните цели и постигнатите резултати.


2. Стил на управление.

Стилът е характеристика, която изразява особеностите в дейността на мениджъра.

-В зависимост от степента на ангажиране начленовете на колектива биват:

Авторитарен стил- Авторитарният ръководител централизира пълномощията си и еднолично определя задачите на всеки член на колектива.Той почти не позволява свобода при вземане на решения.Не допуска инижиативност на групата и винаги оценява индивидуално резултатите.Авторитарният мениджър изяснява всички задачи в подробности.В краткосрочен план сътрудниците са доволни от този стил, но в дългосрочен план обаче този стил води до недоволство.


Други реферати:
Управление на проектите
Тест по икономика
Управление на човешките ресурси
Тестове по социално осигуряване
Управление на дистрибуцията


Изтегли рефератаУправление на дистрибуцията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия