Урбанизацията

Когато се вземат под внимание климатичните фактори в градското планиране, важно е най-напред да се установи сериозността на проблема. За проблеми от общоградски характер е важно да се преценят локацията, структурата и конфигурацията на улици, сгради и индустриални предприятия от гледна точка на характерните въздушни потоци, източниците на замърсяване (като например съществуващи транспортни коридори) и съотношението на свободни към застроени пространства. За градове във вътрешността (без излаз на море/океан) поддържането на движението на въздуха в приземните нива през лятото е изключително важно. Следователно улиците им трябва да бъдат широки, с посока съответстваща на преобладаващите ветрове в района, и без големи препятствия.

Там където има свободни парцели във и около застроените територии, е редно те да бъдат залесени. Озеленяването трябва да достигне вътрешността на градовете навсякъде, където е възможно – по протежение на улиците, в парковете, дори върху покривите на сградите.

Там, където замърсяването е проблем, локализирането на индустриални производства трябва да е съобразено със сезонните особености на въздушните потоци във и около града, както и с характерния за съответния регион климат. Строежът на промишлени предприятия следва да се осъществява там, където най-малко ще вреди на жилищните райони.

По отношение строежа на отделни блокове и сгради, вниманието трябва да бъде насочено към тяхната ориентация спрямо въздушните потоци и слънчевата радиация, както и към размерите и формите им. Височината на постройките е важна; изследвания показват, че за намаляване опасността от вихри за пешеходците, по-високата от две съседни сгради не бива да надвишава височината на по-ниската с повече от два пъти.

Предвид вертикалното измерение на градския климат важно е да се установи каква височина е подходяща за различните човешки дейности. Ясно е, че приземните нива във вътрешността на града имат своите недостатъци като замърсяване, прегряване, а също и засилен автомобилен трафик. Високите нива обаче излагат на опасности от типа на ветрове с висока скорост, които застрашават сигурността на хората и здравината на структурите. В междинното ниво обаче, между 4-ти и 10-ти етаж, въздухът е значително по-чист от приземния и е значително по-слабо ветровито от върховите нива, което осигурява по-здравословни и комфортни условия за живеене.


В моделирането на градския климат би могло да вземе участие и събирането на дъждовна вода върху покривите на сградите. При изпаряването й, големи количества топлина биват отвеждани с парите и по този начин би могло да се осигури известно охлаждане на покривната повърхност и околния въздух.

По улиците трябва да се обърне внимание на местата с потенциал да причинят термичен шок за гражданите. Такива са спирките и пешеходните зони, особено такива, подложени на интензивна слънчева радиация и лош въздухообмен. За да бъдат избегнати случаи на термичен шок, е редно да бъдат обособени подходящи сенчести места за почивка с добра вентилация.

При съществуващите климатични и микроклиматични проблеми,

много от големите градове се нуждаят остро от повече зеленина. Необходими са предимно дървесни видове, които да осигуряват засенчване на изкуствените покрития, фасадите на сградите, да пречистват, озонират и овлажняват въздуха, да изпълняват ветрозащитна функция през зимата (т.е. вечно зелени видове). Следва да се знае, че 1 м3 листна маса, надхвърля над 10 пъти прахоулавящята и микроклиматична функция на 1 м2 тревна площ.

Съчетанието на климатичнитe показатели с елементите на ландшафта (природен и антропогенен) - релеф, ориентация на склоновете, падини и възвишения, градската застройка, нейната плътност и характер, вид и ориентация на уличната мрежа, наличието или отсъствието на растителност, водни площи, изкуствени покрития и т.н.,


Други реферати:
Клетъчна мембарана и рецептори
Клетъчна повърхност
Клетъчно делене. Митоза
Кръговрат на веществата
Макроеволюция


Изтегли рефератаМакроеволюция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия