Защита при бедствия и аварии-тест

Тест по

Защита при бедствия и аварии


1. Какво се разбира под специални (особени) въздействия?

В най-широк смисъл под понятието специални (особени) въздействия се разбира съвкупността от всички въздействия, които възнекват върху даден обект при ненормални експлоатационни условия, т.е. при аварийни и катастрофални обстоятелства (земетресения, пожари, наводнения и други) или са предизвикани от средствата за нападение в мирно или военно време.


2. От какво се обуславя природния радиационен фон?

Природният радиоционен фон е йонизиращо излъчване, което се състои от тази част от космическото лъчение, което преминава атмосферната бариера, и излъчването на естествените радиоактивни елементи, разпръснати в природната среда. Тези излъчвания действат върху всички живи същества още от момента на възнекване на живот на Земята. Биологичният ефект на радията следователно не е нов необичаен фактор, оказващ влияние върху живата материя, включително и върху човешкия организъм.

3. Формулирайте целта на дисциплината?

С тази дисциплина се цели да бъдат осигурени необходимият максимум от знания за подгатовка на специалистите, работещи в аграрното производство, за защита на населението, селскостопанските животни и произведената селскостопанска продукция от фактори възникнали при крупни производствени аварии, такива предизвикани при случайно или нарочно използване на оръжия за масово поразяване (ядрени, химически и други) и от фактори резултат на стихийни природни бедствия (земетресения, пожари, наводнения и други). Последствията трябва да бъдат елеминирани за възможно най-кратък срок от време и да бъде възстановена нормалната производствена дейност. При невъзможност от това, задачата е да се организира минимално производство при възникналите екстремалне условия с оглед осигуряване преживяемостта на хората и селскостопанските животни.

4. Дайте определение за естествена радиоактивност?

Процесът на самоволно вътрешноядрено преустройство на тежките природни елементи, съпроводен с лъчения, се нарича естествена радиоактивност. Елементите, притежаващи това свойство, са естествено радиоактивни. Атомите на различните радиоактивни елементи се нарича се наричат радионуклиди или радиоизотопи.


Други реферати:
История на европейската идея
История на политико-правните учения
Командитно дружество
Конституционен съд
Криминология


Изтегли рефератаКриминология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия