Защита при бедствия и аварии-тест

За осигуряване на защитата на работниците и населението особено значение има подготовката им за действие в условията на заразяване на въздуха с ПОВ. Тя изисква от тях:
  • да познават сигналите на гражданската защита (ГЗ) и по-специално сигнала ”химическо заразяване ”;

  • да знаят кои средства за индивидуална защита да използват и как;

  • да могат да си изготвят подръчни защитни средства – памучно-марлени превръзки, хавлиени кърпи и с какви разтвори да ги овлажняват;

  • да знаят че напускането на отровния облак става перпендикулярно на посоката на неговото разпростиране, по най-късия път;

  • да могат да оказват помощ и взаимопомощ при поражение с ПОВ;

  • да могат да херметизират своите жилища и да обеззаразяват домашните си вещи, помещения, хранителните продукти и други;

  • да знаят, че след попадане в заразен въздух от ПОВ трябва да вършат пълна санитарна обработка и да минат през медицинско изследване;


135. Какви критерии са общоприети за преценка на щетите от екологичните катастрофи?

Засега са формирани еднинни критерии за преценка на щетите от екологичните катастрофи като си използват два критерия броят на загиналите C и размера на щетите D. Разработени са математически методи за определяне на C и D, но като принцип следва да се приеме следнотао съотношение D/C = 0,1 млн. долара на 1 жертва.


136. Характеризирайте природното бедствие земетресение.

Земетресенията са сеизмични явления, при които внезапно се освобождава голямо количество потенциална енергия от земните недра, разпространяваща се под формата на сеизмичните вълни.


137. Характеризирайте скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник.

Тя разделя земетресенията на 12 степени (бала) и се използва за определяне на тяхната разрушителна сила. За да се определи степента на дадено земетресение, необходимо е внимателно да се изследват нанесените поражения. Приблизително такова земетресение от 8 степен е два пъти по-разрушително от земетресение от 7 степен; земетресение от 9 степен е четири пъти по-разрушително от земетресение от 7 степен и т.н.


138. Характеризирайте скалата на Рихтер.

Тя служи за определяне на енергията , която се освобождава въз основа на записаните на сеизмограмите от сеизмичните наблюдателни станции. Магнитутната стойност е логаритмичен израз на енергията, освободена от


Други реферати:
Строеж на атомното ядро
Химичен елемент-манган
Строеж на атома
Химичният елемент калий
Хидроксилни производни на въглеводородите


Изтегли рефератаХидроксилни производни на въглеводородите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия