Счетоводство

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ”-СВИЩОВ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДСТВО НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” КАТЕДРА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ” МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА: ФОРМИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЗГОТВИЛ: УВОД Създаването на годишния финансов отчет на предприятието с общо значение все по-вече се окъсва от познатите ни подходи и схеми. С доближаването ни до идеята за финансов отчет за международните стандарти се променят мисл
Прочети реферат
ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГР. БЛАГОЕВГРАД ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие (върху основата на опита на “Симора” – ЕООД - гр. Симитли) Дипломант: Научен ръководител: проф. Димитър Косев Благоевград 2000г. УВОД Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството ги систематизира, об
Прочети реферат


ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: вътреобщностни доставки и вътреобщностно придобиване на стоки НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ДИПЛОМАНТ: Специалност “ Счетоводство” „Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор” Съдържание УВОД...................................................................................................................стр.5 I. СЪЩНОСТ НА ДДС – ДАНЪЧНА СИСТЕМА, ВЪЗНИКВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ТЕОРЕТИЧНИ И НОРМАТИВНИ ОСНОВИ НА ОБЛАГАНЕТО С ДДС 1. Данъчна система...............................................
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, гр. София дипломна работа тема: видове кредити и счетоводното им отЧИТАНЕ изготвил: научен ръководител: доц. Стоян стоянов специалност “счетоводство и контрол” 1999 Увод Банката като финансова институция привлича парични средства, които предоставя под формата на кредити и инвестира за своя сметка и на собствен риск. Този принцип е основополагащ в банковото дело. Поради факта, че се работи предимно с привлечен капитал, съществуват редиц
Прочети реферат
ТЕМА № 17 Счетоводно отчитане на безналичните разплащания в страната 1. Характеристика В процеса на осъществяване на дейността си, предприятията влизат в многобройни сметни взаимоотношения, които се уреждат по безналичен начин. Основният нормативен документ, с който се регламентират тези плащания е Наредба № 3 за плащанията, с която се определят формите, редът и сроковете за извършване на плащанията на територията на страната. Плащанията в страната се извършват в български левове, кат
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия