Адаптивни стратегии и стратегически алтернативи

Адаптивни стратегии и стратегически алтернативиІ. Адаптивни стратегии (модел на стратегическо поведение за адаптация)

Адаптивните стратегии отразяват начина, по който организацията ще се адаптира към промените в околната си среда. Моделът за адаптация обхваща три стратегически проблема на организацията:

  • предприемачески – определяне на новите възможности, уточняване на продуктите, които ще се произвеждат и на пазарите, на които ще се реализират.

  • инженерен – изисква определянето на подходяща технология, организация на производството и комуникациите в организацията. Трябва да се осигурят условия за реално изпълнение на решенията, определени в предприемаческия проблем.

  • административен – обхваща въпросите за изграждане или усъвършенстване на организационната структура. Трябва да се осигурят възмоности за поддържане на процесите в организацията, както и за създаване на условия за развитието й.

Има четири основни типа стратегическо поведение за адаптация:

  1. Защитник – организацията функционира в сравнително стабилна среда, като основната цел е да се запази настоящата позиция. Предприемаческият проблем се решава чрез усилия да се запази придобития пазарен дял и стабилната вътрешна дейност. Инженерният проблем се основава на използване на икономични методи за производство, а административния проблем е свързан със строгия контрол върху дейностите и методите за вземане на решения.

  2. Търсач – организацията функционира в нестабилна и динамична среда. Основният сремеж е да се открият нови пазарни възможности чрез въвеждане на нови продукти. Предприемаческият проблем се решава чрез иновации и разнообразяване на дейността. Инженерният проблем изисква въвеждане на новаторски методи на производство, а административният – прилагане на по-леки форми на контрол върху дейностите и решенията.

  3. Анализатор – организацията функционират едновременно в стабилна и в нестабилна външна среда. Тя поддържа стабилност на старите пазари с утвърдените продукти и в същото време търси възможност за навлизане в нова динамична среда с нови продукти. Предприемаческият проблем се решава чрез запазване на традиционните потребители чрез наложените продукти. Инженерният проблем изисква търсенето на баланс между стабилност и иновативност по отношение на технологиите. Решаването на административния проблем е свързано със строгия контрол върху фирмените дейности.

  4. Реактор – организацията е пример за неуспешно избрана и реализирана стратегия, като основната причина а това е игнорирането на влиянието на външната среда и слабия стратегически мениджмънт. Организацията функционира в нестабилна среда и няма потенциал да реагира адекватно на промените. Решаването на предприемаческия проблем изисква формулирането на на мисията и целите наново и разработване на нова стратегия. Инженерният проблем е свързан с избор на нови методи на производство, а административния налага проектиране на нова организационно-управленска структура.

ІІ. Стратегически алтернативи

1. Стратегии за развитие


Други реферати:
Пищови по инженеринг
Планиране на производството
Средноалкохолни напитки-вина
Промишлени технологии
Производството


Изтегли рефератаПроизводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия