Административен процес

Административен процес.44 Понятие за административен процес.

Административния процес е производства по издаване на административните актове.Могат да се оспорват и обжалват.След като се оспори,административния акт може да се изпълни.Той обхваща производствата :

Съдилищата – 1 Районен съд

2 Административен съд.

Страните-чл.15 от АПК административен орган,прокурор и всеки член засегнат от административния акт.

В производството по издаване на административния акт страна ще бъде взискателя.Наказателни постановления могат да налагат кметове и т.н.

Субекти на административния процес.

това са лица физически и юридически лица,които притежават административна правоспособност т.е. да са носители на административни права и задължения.Участника в админ.процес има конкретна процесуална роля,участник може да бъде наблюдателя,прокурора,вещото лице,свидетели.Има 3 вида свидетели вещните лица,очевидците(свидетел за фактите и и обстоятелствата на извършените нарушения),лица присъствали при съставянето на административния акт,те свидетелстват за това.;

Страни в админ.процес-субекти на административния процес + участници.

Съда(админ.)първата инстанция,която разглежда делата и издава решения.

Понятието “страна” в административния процес изразява тяхната позиция по отношение на спора,защото м/у тях се развива спора,който е предмет на админ.производство.

Страни-чл.15 ат АПК и страни,по делото –чл.153 от АПК.

Страни по делото са оспорващият,органът издал админ.акт,както и всички заинтересовани страни.

Субектите на админ.процес придобиват качества на страни при тях трябва да притежават процесуална страна,трябва да са носители на права и задължения..Трябва да са заинтересовани лица,т.е. техните свободи,интереси,трябва да са засегнати от административния акт.Трябва да са субекти на в чл.153 от АПК .

Оспорващия може да бъде както наблюдателя,така и прокурора.Наблюдателя се констатира като страна с подаване на жалба.Прокурора става страна по производство.то.

Прокурора още следи за спазването на законността в админ.процес като предприема действия за отмяна на законосъблюдаване на админ.актове и действия.


Други реферати:
Растителни технологии
Отражение, пречупване на светлината
Световна търговия на картофи.
Парни машини
Семепроизводство на полски култури


Изтегли рефератаСемепроизводство на полски култури - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия