Административна култура и етика в УЧР

Административна култура – съществуват много определения за понятието “култура”;море от дефиниции. “Колере” – облагородявам. Културата е свързана със създаването на материални и духовни ценности, усъвършенстване на уменията на хората. Тя е качествена характеристика на човешкото битие. Чрез нея се съхранява всичко ценно (социалната памет на човечеството). Културата показва отличителните белези, по които едно общество се отличава от други. Културата трябва да се развива като цивилизация, а прогресът като хуманизъм.

Морал и етика – съвкупност от норми, създадени с развитието на човешкото общество, които уреждат взаимоотношенията между отделните личностни групи. Моралът е практиката, а етиката е учението. Етичните норми са част от духовното богатство на човечеството. Човекът е обект и субект на културата и етиката. “Етикет” – външната страна на поведение, изразява отношение, тактичност, деликатност, външните маниери на човек по отношение на другите.

Видове култура: а)общочовешката култура – човечеството като цяло притежава характеристики, които са валидни за цялото човечество; б)национална култура; в)култура на микросредата; г)социална култура(изгражда мисленето); д)личностна култура(индивидуална).

Организация – социална общност или организъм; социална система с определена структура, състав и общи цели. Тя е винаги отворена и реагира на средата. Всяка организация има мисия, предназначение, стратегия за да реализира целите си. Тази организация и нейното развитие зависят от два фактора – външна и вътрешна среда. Вътрешната среда е онзи особен климат, онази неповторима система от взаимоотношения, които изграждат организацията като общност, като обединение на хора, които действат заедно за общата цел. Начинът, по който се работи в тази организация най-общо се нарича култура на организацията или организационна култура.Тя винаги е конкретна, защото е свързана винаги с конкретни условия, конкретен състав и особености на средата. Организационната култура включва писаните и неписани правила и системата от взаимоотношения вътре в организацията. Тя включва убежденията на членовете на организацията (тези, които преобладават), предположения, символи. Този начин на работа се формира исторически, в хода на развитие на организацията и се проявява в материалната среда и в поведението на хората(няма по-добър индикатор за културата). Организационната култура обединява хората, прави ги едно цяло; тя е фактор за вътрешна интеграция и външна адаптация. Когато ценностите и убежденията съвпадат с мисията и стратегията на организацията, тогава организационната култура е положителна, а когато се различават – отрицателна. Силна организационна култура е тази, при която има висока степен на разпространение на ценностите и убежденията, осъзнава се ролята им и служат на ръководството. Слаба е тази култура, която бива споделяна от малка част от хората в организацията и не се ръководят от нея. Културата може да бъде силна, но в същото време отрицателна. Организационната култура е холистична(цялостна). Тя се формира и изгражда исторически и е социално конструирана. Организационната култура отразява как хората в нея възприемат нещата вътре в организацията и как реагират на случващото се около тях. Тя е това, което се споделя от членовете на организацията, не е оценка дали им харесва или не, а е общото убеждение, нагласа


Други реферати:
Тест биология
Тест по биология
Олимпиада по биология и здравно образование, Областен кръг 2005г за 10-12 клас
Примерен тест по Биология
Тест по биология


Изтегли рефератаТест по биология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия