Административно право

2.Предмет на АП е изучаването на правоотношения,които възникват,променят се и се прекратяват при и по повод.Най-малката град.единица системата на АП е адм.правната норма.Съвкупността от адм.пр.норми,уреждащи близки или сходни по вид обществени отношения формират разл.адм.пр.институти(АПИ).Съвкупността от АПИ уреждащи еднородни адм.правоотношения формира съотв.отрасъл на АП или дял.АП се състои от 2 осн.дяла:обща част-занимава се с изучаването на осн.понятия за реализацията на държ.управление,институти и актове;специалната част включва институтите занимаващи се с изучаване на ДУ в различни сфери на обществ.живот.Източниците на АП са писани и неписани.Към неписаните спадат адм.пр.обичаи,които се прилагат само в случаите на т.нар.празноти в П,т.е когато липсва писано П.Адм.пр.обичай е многократна повторяемост на 1 и същи адм.пр.действия.Когато липсва писано П.се превръща в модел на поведение.Писаните-са различни по степен на юрид.си сила нормат.актове,също и трайната съд.практика по съдилищата по съд.дела.Норм.акт е съвкупност от пр.норми регулиращи еднородни правоотношения.Според степента на юрид.им сила норм.акт се разделя на:К,закони и подзаконови норм.актове.К.като осн.закон е източник на АП в онази си част,която регламентира осн.начала свързани с реализацията на на ДУ и органите които го осъществяват.Законите-това са АПК,ЗАНН,ЗМСМА,ЗА.Подзаконови адм.актове-това са наредбите, правилниците, инструкциите.Източници с все по засилваща се роля се явява трайната съд.практика,включваща различни тълкователни актове-тълк.решения и тълк.постановления.Те служат за уеднаквяване на противоречива съд.практика.Като източници на АП се разглеждат и т.нар.договори със адм.правен елемент в съдържанието си.По съдържанието и х-ра си,те представляват гражданско правни сделки.

3.Адм.пр.норми са общозадължителни правила за поведение създадени и гарантирани от д-вата по установен от нея ред,чрез който се регулират възникващите,променящите и прекратяващите се обществ.отношения при и по повод осъществяване на ДУ.Адм.пр.норми имат императивен х-р.Биват материални(установяват какво трябва да се направи при наличието на показаните в хипотезата им правнозначими факти)и процесуални(определят редът по който трябва да се реализира поведението,предписано от матер.пр.норма).Адм.правоотношения са обществените отнош-я,които възникват,променят се и се прекратяват в процеса на осъществяване на ДУ и се регулират от адм.пр.норми.Субект на правоотношението задължително е орган на ДУ или адм.орган.Спец.особеност на адм.правоотношение е начина на разпределение на произтичащите от него права и задължения.За адм.орган чието волеизявление поражда правоотнош-е възникват само правата,а за адресата на волеизявлението възникват само задълженията.М/у страните в правоотношението по този начин се създава отношение на власт и подчинение.Носителя на правата властва,над носителя на задълженията.Възниква субординация м/у субектите,като се създава власт и подчинение м/у тях.4.Формите на адм.д-ст свързваме с норм.установените възможности за държ.органи на упр-е да реализират адм.д-ст в разл.сфери на общест.живот.Действията им по упр-е,могат да се осъществят под формата или условията на обвързана компетентност(пр норма предписва на своя адресат 1 единствен модел на поведениеи всяко отклонение от този модел би довело до неправомерно отклонение)или оперативна самотоятелност(пр.норма предписва на своя адресат повече от 1 модели на поведение,които са законосъобразни в еднаква степен,но в различна степен целесъобразни.Адресата на пр.норма може да избира модел на поведение по своя преценка и интереси.Методи на адм.д-ст приоритетен е методът на убеждението(съвкупност от възпитателнии разяснителни средства за въздействиев/у съзнанието и поведението на член на обществото за постигане на правосъобразно поведение).В случай че не изпълнява своята пр.ф-я,следва методът на принудата(изразява се във външно физ.или психич.въздействиечрез неблагоприятно правни последици от морален или имуществен х-р,с цел изпълнение на модела на правно поведение.Властническия метод-създава отношение на власт м/у субектите в правоотношението като адм.орган,автор на пораждащото правоотн.като волеизявление,придобива като правна последица от него само права и властва над адресата на волеизявлението,за който като правна последица,възниква само задължението.

5.Субекти на АП са всички субекти на П,които притежават адм.правосубектност и индивид.белези.Правосубектността се състои от 3 елемента-правоспособност(признатата от П възможност на субекта да притежава права и задълж.Правосп.неможе да бъде отнета и ограничавана);дееспособност(признатата от П възможност на субекта самостоятелно да упражнява правата си и самостоят.да поема задълж),деликтоспособност(признатата от П възможност на субекта самостоят.да носи отговорност за своите действия).Неможе да съществува деликтоспособност без дееспособност.Субектите на АП се разделят на 3 групи:д-вата чрез нейните органи,държ.органи на управление,в качеството им на автори на властнически волеизявления пораждащи адм.правоотношения.ЮЛ като съвкупност от хора и имущество за постигане на 1 обща цел,ЮЛ са субекти на АП обикновено в качеството им на адресати на властнически волеизявления на адм.органи.Адм.правосубектност на ЮЛ възниква от момента на вписването им в търговския регистър.Като правосп,деесп,деликтосп,възникват едновремено от момента на вписването.При ФЛ дееспос.и деликтосп.настъпва когато ФЛ навърши пълнолетие.Съгл.чл.26,ал.2 от ЗАНН адм.деликтоспособност и следователно адм.дееспособност на ФЛ може да настъпи и с навършването на 16г.,ако лицето е вменяемо.Вменяемостта е пр.качество на субекта,което се определя като съвкупност волеви и интелектуален момент.Волевия се изразява във външно обективирания израз на мисловните процеси,протичащи в съзнанието на дееца.Интелектуален-изразява сев онова което достига до съзнанието на субекта и се отразява в мисловните му процеси.6.Органи на ДУ са онази гр.от държ.органи,чрез които д-вата осъществява своята изпълнително разпоредителна д-ст.В своята съвкупност органите на ДУ формират с-ма на адм.апарат на д-вата,която се оглавява от МС.Специфичното за тази с-ма е йерарх.съподчиненост м/у адм.органи на разл.нива като по-горестоящия упражнява контрол за законосъобразност и целесъоб.спрямо актовете и действията на по-долустоящите адм.органи.Органите на ДУ осъществяват подзаконова вторична д-ст,понеже адм.д-ст се осъществява въз основа и в изпълнение на закона,т.е.законод.д-ст се явява първична по отношение на адм.д-ст.Компетентността на всеки орган на ДУ е норм.установена,но общото м/у тях е че действията и актовете имат подзаконов вторичен х-р.Според начина на финансиране държ.органи биват:бюджетни,извънбюджетни и на смесен принцип(общината);Според начина на формиране :избираеми (кмета) ,назначаеми (област.управител),смесени(МС);Според начина на вземане на решения :индивидуални (обл.упр-л);колективни(МС);Според територ.обхват:местни(кмет),централни(МС);Според вида компетентност:с обща(МС),специална(министър).Всеки орган на ДУ се подпомага от съвкупности от служби,които формират ведомства и


Други реферати:
Качествен анализ-Варна 2008
Кои сме ние и кои са те (проблемът за малцинствата)
Анализ на запитване на студентите след завършване на първи курс
Как се пише курсова работа
Качество на живот-Варна 2008


Изтегли рефератаКачество на живот-Варна 2008 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия