Административно-териториално устройство на Република България

Разпоредбата на Конституцията е възпроизведена, макар и в друг вариант, в чл.2, ал. 1 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ - изм. бр. 10 и 69 от '99 г.), според който: „Административно-териториални единици са областите и общините”. Наред с това обаче във втората алинея на този член се постановява, че „съставни административно-териториални единици в общини-те са кметствата и районите”.
Посочените разпоредби в Конституцията и ЗАТУРБ определят като основна двустепенната система на административно-териториално устройство. Конституцията обаче допуска някои отклонения от тази система. На първо място съществува въз-можността със закон да бъдат създавани и други администра-тивно-териториални единици (чл.135, ал.2). Не е определено какви могат да бъдат тези единици, от което следва, че е пре-доставена възможността на законодателя да преценява и ре-шава този въпрос свободно.
При условията на политическите, икономическите и социал-ните отношения в България, която е сравнително малка страна и по територия и по броя на жителите й, не е целесъобразно да бъде установена тристепенна система на административ-но-териториално устройство. Това би довело до оскъпяване на апарата на държавата, до нарастване на бюрокрацията и отдалечаване на местните структури от центъра. Поради това правилно Народното събрание отмени разпоредбите на ЗМСМА, с които се създаваха околии.

Други реферати:
Кръстоносни походи. Идея и същност
Етикет и протокол по време на социален прием.
Етикет при срещи
Кюрди. Произход и развитие
Личен режим на Фердинанд


Изтегли рефератаЛичен режим на Фердинанд - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия