Африка в съвременния свят

АФРИКА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ


  1. Географско положение, граници, площ

Африка заема 1/5 от земната суша, върху която са разположени над 50 страни с население над 700 млн. души. Този континент се счита за люлка на човечеството. До Втората световна война в Африка има само три независими страни – Египет, Етиопия и Либерия. Последната получила независимост е Намибия.

  1. Природни ресурси

Африка е богата на природни ресурси. Особено големи са запасите на различни минерални суровини. Експлоатират се големите находища на нефт и газ в Северна и Западна Африка, в Либия, Алжир и Нигерия; на железни руди в Либерия, Мавритания, Гвинея и Габон; на манганови и уранови руди в Нигер и Габон; на боксити в Камерун и Гвинея. Значителни са находищата на въглища, злато и диаманти в Южна Африка, на медни и кобалтови руди в Заирската котловина, на фосфорити в Атласките планини. Хидроенергийните ресурси са около 1/5 от световните. Агроклиматичните и почвените условия позволяват развитие на различна земеделска дейност по долината на Нил, по африканското Средиземноморие и в субтропичните райони на Южна Африка. Неблагоприятни за стопанска дейност са редица полупостинни и пустинни територии – Сахара, Сахел, Намиб и Калахари.

  1. Население

Средната гъстота на населението на Африка е 24 д./km2. поради разнообразните природни и социално-икономически условия населението на континента е разпределено крайно неравномерно. С най-малка гъстота на населението са пустинните части в Северна и Южна Африка. Най-гъсто населените части на континента са речните долини, особено делтата на р. Нил – над 1000 д./km2, и крайбрежните територии.

Африка е континентът с най-високо равнище на раждаемост и естествен прираст. В някои африкански държави раждаемостта има рекордно високи стойности – над 50‰. Отличителни черти на населението на континента са ниското жизнено равнище, по-високата от другите континенти смъртност и по-малката средна продължителност на живот. Нарастването на населението и високият дял на подтрудоспособната възраст създават различни икономически и социални проблеми. Свързани са с изхранването, здравеопазването и образованието на населението.

Населението е много разнообразно по състав. Около 2/3 от него са негри. Те населяват териториите, намиращи се на юг от Сахара. В Северна Африка живеят араби и бербери, които се отнасят към бялата раса. По-значително бяло население живее в ЮАР (около 5 млн. души). В Африка живеят неколкостотин народности, народностни групи и племена. Заедно с големия брой местни езици, разпространение имат и някои европейски езици – английски, френски и др.

Африка е най-слабо урбанизирания регион в света. Относителният дял на градското население в повечето африкански страни е под 30%. С най-висок дял на градското население – над 60%, са страните от Северна Африка и ЮАР.

  1. Стопанство

С изключение на ЮАР в наши дни Африка все още е на опашката на световното стопанство. Причините са много: от колониалното минало до високата неграмотност на населението и липсата на финансови ресурси. В икономиката й преобладава земеделското производство и добивната промишленост, а отраслите на обработващата промишленост са в начален стадий на развитие. В георафското разположение се наблюдават относително развити икономически райони, от една страна – столични градове, пристанища, а от друга – многочислени, изостанали в стопанското си развитие райони.


Други реферати:
Скелет. Кости и свързване на главата
Основни морфологични и цитологични типове водорасли
Условия на съществуване и биологични прояви на риби, земноводни и влечуги
Принципно устройство на кости и стави
Анатомия и физиология на централна нервна система


Изтегли рефератаАнатомия и физиология на централна нервна система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия