Агресия. Справяне с агресията


Въпрос за това как, под каква форма да бъде организирана всяка една производствена дейност, е един от основните,

пред който се изправя всички предприемач.

В световната и в нашата икономическа практика е прието организационните форми да получават своята правна регламентация с търговското законодателство на отделните държави.За начало на съвременните организационни форми може да се смята 1602 година, когато възниква Холандската източно-индийска компания и във връзка с това се регламентират и първите писани правила за организация на търговските дружества. По-късно в Германия през 1861година се въвежда и нормативна система за образуване на Акционерните дружества , а пак там през 1892 година се приема и първият в света закон за Дружествата с ограничена отговорност /ООД/. Всъщност това са и първите нормативни актове, третиращи въпросните за организационните форми на производствената дейност.

С приетия през 1991година Търговски закон у нас бяха утвърдени следните основни форми за организация на производството:

  1. Едноличен търговец

  2. Търговски дружества

  3. Кооперации

  4. Публични предприятия

Изборът на точно определена форма за организация на производствената дейност е строго личен въпрос. Неговото решаване зависи от възможностите и целите на отделните предприемачи и от тяхната готовност да поемат определен риск. Паралелно с това следва да се отчитат още предимствата и недостатъците на всяка една от посочените тук форми.

Едноличен търговец /ЕТ/ - в световната практика е прието той да се нарича Sole Trader или Sole Proprietor. Това е формата, която осигурява възможно най-краткия и лесен начин за стартиране в бизнеса. При нея не се изискват определени форми и документация за започване на дейността, не е наложително ползването на специализирана юридическа помощ и консултации. Собственикът-предприемач сам ръководи и осъществява свая бизнес, сам взема и отговаря за навременността и правилността на управленските си решения.

По-съществените предимства на разглежданата форма се следните:

  • Лесно стартиране на бизнеса

  • Съвпадение между собственик и ръководител

  • Самостоятелност на взиманите управленски решения

  • Цялостно притежаване на получената печалба

  • Малък размер на стартовия капител

  • Опростена норматива уредба


Други реферати:
Управление на стреса в организацията
Удовлетвореността от труда като детерминанта на трудовата дейност
Същност и класификация на функциите на управление
Стил на ръководство
Проектиране на производствен участък за производство на ъглов фланец


Изтегли рефератаПроектиране на производствен участък за производство на ъглов фланец - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия