Алфред Маршал - бащата на микроикономикса

14АЛФРЕД МАРШАЛ – БАЩАТА НА “МИКРОИКОНОМИКСА”


Публикуването на фундаменталното произведение на А. Маршал през 1890 г. е предизвикало своеобразна революция в икономическата теория. То е станало нова класика в буржоазната политическа икономия, понеже е оказало многообразно и многопосочно въздействие върху нейното развитие. Изложените постановки от А.Маршал в това произведение са станали основата на един от ключовите раздели на съвременния икономикс – а именно “Микроикономикса”. Значението на това произведение вероятно тепърва ще подлежи на преоценка защото Маршал е бил и все още си остава най-висок авторитет сред икономистите, говорещи английски.

Предварително ще отбележим, че названието на руския превод на произведението на Маршал е “Принципи на политическата икономия”, но то е неточно и не съответства адекватно на това както е на английски. Буквалният превод на български би означавал – “Принципи на икономикс”. Това уточнение е важно, понеже самия автор заменя политическата икономия” с “Икономикс” навсякъде в текста на английското издание, отстоявайки по-широкото значение на второто наименование за разкриване предмета и обхвата на общотеоритичната икономическа теория. А.Маршал е считал, че “Икономикса” се занимава с изучаването на това как хората съществуват, развиват се и за какво те мислят в своя всекидневен живот. Но предметът на изследване от тази наука според него се явяват главно тези подбудителни мотиви, които най-силно и най-устойчиво въздействат на поведението на човека в стопанския живот.(стр.69). Подобно определение е дадено и в учебника на Пол Самуелсън за предмета на “Икономикса”.

Следователно, Маршал може да се счита като един от първите икономисти, които са дали названието на “Икономикса”. Това се счита от някои буржоазни историци на икономическата мисъл като една от научните заслуги на този “неокласик”,която посвоята значимост и въздействие на общотеоритичната икономическа наука е твърде голяма, за да бъде премълчавана.

Произведението на А.Маршал “Принципи на икономикса” коренно променя направлението на развитието на буржоазната политическа икономия след Джон Стюарт Мил. Това се дължи на новия и новите идеи, които той обосновава, пренасяйки центърът на тежестта от дискусиите по проблемите на стойността към изучаването на закономерностите при формирането и взаимодействието на търсенето и предлагането. Маршал е създал разгърната теория цената, паралелно с теорията за стойността, в която е предложил компромисно обединение в единна система на най-важните понятия и категории от различни теории за стойността. Така например, някои идеи от “теорията за факторите на производството” са били включени при


Други реферати:
Корпоративно управление
Лекции по световна икономика
Кредитна дейност в търговските банки
Кооперации.Същност и правна уредба.Правен режим на посевния материал
Лекции по стратегическо управление-същност


Изтегли рефератаЛекции по стратегическо управление-същност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия