Алгоритъм

1.Промените предизвикани от използване не новите ИТ в цялостния живот отправят обществото към нова фаза от неговото развитие-инф.общество.Базиса на това общество е инф.инд. основната субстанция на тази информация е процес за обработка на данни(ЕИС,софтуер,мрежи,услуги).Първоналачлната функция на ИТ в публичната адмнстр. Е била да се повиши продуктивността.В последните години акцентите на ИТ се премества в нова посока а именно повишаване ефиктивноста и подобряване качеството на услугите.ИТ се характеризира трудно но те са световна ръководна част от инф. Обстоятелства. В мрежата всичко е възли,тя олеснява и оптимизира всички въпроси за обществото но там нищо не е сигурно.Методите на защита на мрежите са много.започва ускорена процедура за защита.Там всичко се краде.DES дескрипт стандарт 1984 е първият алгоритъм за защита на данните и информацията.Криптографската защита е единствения начин за защита-може да я прочете само човека с кода за декриптиране.Електронен подпис – криптограма,това гранатира сигурността на ел.документ при неговото изпозлване.


2.Съставена е от памет – оперативно хранилище,съглашение-единица и нула единици или нули които са равни на 1 бит; и думи; Има вход и изход,текст,образ и глас.Компютърът представлава централно у-во което има собстевна памет и спокобност да работи с данните намиращи се в тази памет.Като правило данните които постъпват в компютара са 3 типа:текст,образ,глас.Те се възприемат от К и след определна обработка се разполагат в неговата външна памет.Там те могат да бъдат съхранявани във времето и при „поискване” да се отправят във К за обработка.Външната памет в най – общия случей може да се разглежда като физически дискови у-ва,предназначени за дълговременно съхраняване на иформацията.Във К се използват следните единици за представяне на данните: бит – ед.инф предоставена чрез двуична цифра едно или нула;байт –ед.инф. състояща се от осем последователни бита;По големите мерни ед. За паметта килобайт е равен на 10 на 3 байта;мегабайт – 10 на 3 килобайта;гигабайт – 10 на 3 мегабайта; Характеристиките на ЕИМ се измерва с мерната ед. „операция за секунда”.За операция се възприема например събирането на 2 числа.

3.Алгоритъм – система от правима които приложени към някакви начални данни вариращи в широки предели за определено число съпки стигат до положителен или отрицателен резултат.Алгоритмите притежават ред свойства: детерминираност – всяко действие в алгоритъма трябва да е еднозначно определено за всички възможни данни които той е предназначен да обработва.Колкото пъти да се пресметне винаги води до един и същ резултат;резултативност – целта на всеки алгоритъм е да даде разултат който еднозначно да съответства на входните данни които той е обработил; масовост – с-во на алгоритъма да дава решение за цял клас задачи.Програмата е конкретен израз на алгоритъма написана на определен „език” които ЕИМ разбира.Фактически алгоритъма и програма са еквиваленти понятия но реализиране в различни среди.Програмите на КС е прието да се наричат софтуер а техн.средсва Хардуер.


4.Данните постъпващи КС и разполагащи се на нейната външна памет са описание или генеразция на обекти външни по отношение на КС. Тези данни трява да се възприемат от КС. Затова в теорията на програмирането са въведени някои лог.величини с които разботят програмите и компютрите.Най- важни от тях са фаил и база данни.Под файл обикновенно се разбира форматирана последователност от записи разположени върху външната памет на К. База данни – това е файл или система от файлове орагнизирани по определен начин.Съхраняваната в БД информация се състои от числа имена кодове и символи.ЕИЕ това е елементарни информационни единици(атрибути или полета) - най-малкото структорно поле до която програмата има достъп.Много ЕИЕ образуват запис


БД

МАСИВ

ЗАПИС
ЕИЕ


5.Системите предназначени за събиране, съхраняване, обработка и търсене на информация се наричат информационно търсещи системи.Двата класа задачи от групата на информационно-логическите-обработка на библиографска и фактографска информация ,са известни като осн.задачи на ИСТ.

Проблемите свързани с реализирането на такива с-ми,се отнася до обработване на информация с ЕИМ.Да функционират БД се създават с-ми,които работят с тях.

ИТС –това са системи които дават възможност за обработка на данните които постъпват(те са външни),и крайната цел на които е да се извърши подбор по предварително зададени признаци на всички данни.С-мите не са самите обекти,атяхното описание.Информационен език(ИЕ)-силно формулиран естествен език(key board, descriptors).Правилата за превод от ест.език на инф.ез.(и обратно)се задават във вид на двуезичен речник и съответен алгоритъм.Познавателен образ на документа(ПОД)- image - е осн. смислово съдържание на документа,изразено с термини на ИЕкоето е поставено в еднозначносъответствие с дадения документ ие предназначено за намиране в масива на документите.


6.същността на учрежденската дейност може да се охарактеризира най-общо със следните осн.дейности:

- изготвяне на писмена информация(документация)-процес свързан с

автоматизацията на документооборота.Това е осн.принцип и в съответствие с него

информациония поток трябва да циркулира м/у ЕИМ и управлявания обект без

посредничеството на управляващата администрация.

-кореспонденция – получаване на писменна информация и разпространение на писменна инф. вътре и извън предприятието.Интернет, ел. Поща, ел.подпис, са елементи на съвременните ИТ и са от особенно значение при осъвършенстването на осн. дейности на кореспонденцията, където е изключително важно да бъдат осигурени точно определените две крайни точки на процеса – кой изпраща документа и кой трябва да получи този документ.

- Класиране и архивиране – подреждането и съхраняването на инф. е пряко свързано с търсенето и обработката на данните. Тези процеси стоят в основата на приложението и развитието на бързо действащите автоматизирани документални ИТС.

- справки и анализи – търсене и обработка на информацията

- обмен на разговорната информация (дискусии,съвещания,тел.разговори) – тъй като „гласът” представлява „ вид данни” , това означава че той може да се разпознава, съхранява във времето и да се предава до опредена точка в глобален мащаб.

- вземане на решения – това са дейности които се извършват с помоща на КС
7.В автоматизираната система за управление (АСУ) са автоматизирани всички етапи.Различават се два осн. типа АСУ : автоматизирани системи за управление на технологичните процеси АСУТП и системи за организационно ( или административно) управление АСОУ. Първите автоматизират технологичните процеси в широкия смисъл на думата (управление на ракети,стругове,пещи) докато АСОУ са предназначени за автоматизация на процесите в ик. и соц. сфера. Основната разлика на тези два типа АСУ се състои преди всичко в характера на обектите за управление.За първите това са различни машини, уреди, устройства; а за вторите – преди всичко хора, човешки колективи. Другата разлика на двата типа АСУ е формата за предаване на информацията. В АСУТП информацията за предаване са различни видове сигнали (електрически,оптичнии,механични). В системата за организационно управление осн. форма за предаване на информацията са документите. В последно време се забелязват тенденции за сливане на АСПТУ и АСОУ в единни интегрирани системи за управление – комплекси на АСУ.

АСУТП са автоматични системи за управление – която може да функционира без участието на човека, а АСОУ не могат да бъдат напълно автоматизирани,тук човекът играе голяма форма в управлението.
Други реферати:
Дядо Горио
Образът на Санчо Панса
Ъпдайк в България
Съдбата на самотния човек между обществото, природата и Бога в Робинзон Крузо
Романът на Мопасан Бел ами


Изтегли рефератаРоманът на Мопасан Бел ами - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия