„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

съдържание 1. Историческо развитие на предприятието (възникване; организационно-структурни промени, настъпили през последните години в предприятието; настояща собственост, правно-организационна форма и предмет на дейност)

 2. Нормативна уредба, разработена от предприятието

 3. Описание на структурата на управление, функции и задължения на подразделенията в предприятието

 4. Брой и квалификационна характеристика на персонала

 5. Планове и програми за развитие на предприятието – обща характеристика

 6. Пазари на предприятието (местоположение, възможности за разширяване, правят ли се маркетингови проучвания)

 7. Ценова политика на предприятието (начин на ценообразуване, фактори, влияещи върху пазара на продукцията и др.)

 8. Делови партньори на предприятието

 9. Сключени договори с делови партньори и потребители

 10. Конкуренти на предприятието

 11. Материални, нематериални и финансови активи на предприятието

 12. Иновационна дейност на предприятието

 13. Финансово състояние на предприятието (рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност, обръщаемост на активите и пасивите)

 14. Длъжностни лица, с които сте се срещали по време на специализиращата практика по посочените въпроси


П р и л о ж е н и я

Приложение 1. Договор за провеждане на практическо обучение.

Приложение 2. Удостоверение за проведено практическо обучение.

Приложение 3.Длъжностни характеристики по професии.

Приложение 4.Промоционална оферта за майски празници.


Други реферати:
Политически портрет на Ленин
Политическите лидери
Политическите партии
Политическите учения през ХІХ век. Възгледите на Карл Маркс и Марксистката политическа доктрина
Политическият елит. Моска, Парето, Михелс


Изтегли рефератаПолитическият елит. Моска, Парето, Михелс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия