„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

г) да работи с уредите за почистване.


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно.

2. Друга квалификация: работа с уредите за почистване.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ­алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит­ване.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛКлас по НКПД: 4 - административен персонал
Код по НКПД: 4222 3001
Структурно/териториално звено, в което се намира:

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1. Посреща и настанява гостите на хотела, следи за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Регистрира новопристигналите гости на хотела:
- попълва регистрационните картони;
- следи за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости.
3. Предава ключовете от стаите на гостите и следи за недопускане на външни лица.
4. Води сметките за нощувки, рум-сервиз и останалите предоставени допълнителни услуги.
5. Приема заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги.
6. Приема за съхранение в касата на хотела ценности и документи на гостите.
7. Следи за спазване на графика за освобождаване на стаите и


Други реферати:
Решение на задача по метода диаграми на потоците от данни
Разработване на приложение в Excel
Управленска инфо система на фирма
Развитие на масовите услуги в интернет
Системи за откриване на аномалии


Изтегли рефератаСистеми за откриване на аномалии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия