„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

4. Няма.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиент, ръководител, работник или служител в хотела. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното водене на регистрите и осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при сменен режим на труд и почивка 30 минути за обяд/вечеря, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.


3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.

Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.

Други реферати:
Основи на компютърното моделиране
Планиране на вашия училищен помощен център
Брутен вътрешен продукт. Видове БВП. Измерване на БВП
Макроикономика
Обект на макроикономическата теория


Изтегли рефератаОбект на макроикономическата теория - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия