„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ваучери за храна.


V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално, специалност „Хотелиер", „Администратор в хотел" или друга подходяща за заеманата длъжност.

Б) Трудов опит:
- минимум ..........................................г. трудов стаж по специалността.
- минимум ....................................г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност - познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за регистрите;
- езикови умения: да владее писмено и говоримо най-малко един чужд език.

Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, способности за работа в екип и с клиенти.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен, дискретен.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за туризма;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и
Други реферати:
Клетъчна теория
Кръгли червеи
Къпане и повиване на кърмачето
Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили
Микроеволюция


Изтегли рефератаМикроеволюция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия