Анализ на обема, динамиката и структурата на приходите и обославящите ги фактори

Тема 38 Анализ на обема, динамиката и

структурата на приходите

и обославящите ги фактори

Анализа на приходите на земеделските стопанства е крайният обобщаващ етап на икономическите проблеми по реализацията на селскостопанската продукция. По своя същност той представлява логична връзка и преход към анализа на икономическите резултати, ефективността на производството и финансовото състояние на стопанството.

Приходите са действително получените парични суми в банковата сметка или в касата на стопанството.

Класифициране по определени признаци:

а) според периода за който се отнасят приходите се делят на две основни групи:

приходи за текущия период

 • приходи за бъдещи периоди

 • б) според източниците от които се получават приходите, те биват:

  • приходи от продажби на продукция, стоки и услуги. Това е основен източник на приходи за земеделските стопанства.

  • Приходи от субсидии и дотации. Те вземат значителен дял в приходите на фермерските стопанства в западна европа, САЩ и Канада. У нас селското стопанство не получава субсидии и дотации.

  • Приходи от финансова дейност – към тази група се отнасят приходите от лихви от дялово участие, от финансови операции с валута или други движими ценности- акции, облигации, държавни ценни книжа и други.


  Други реферати:
  Естетическите идеи на Платон.
  Етнометодология
  Жан-Франсоа Лиотар - ``Постмодерната ситуация``
  За нещата в които можем да се съмняваме
  Златото на Пит и френската революция


  Изтегли реферата  Златото на Пит и френската революция - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия