Анализ на производителността на труда и работната заплата

Съдържание:

I Увод

 1. Обхват на задачи на анализ на производителността на труда

 2. Обхват на задачи на анализа на работната задача

II Изложение

 1. Анализ на равнището на производителността на труда

 2. Анализ на изменението на производителността на труда

 3. Основни моменти на методиката за анализ на работната заплата

III Заключение

I. Увод

 1. Производителността на труда е един от основните показатели, характеризиращи ефективността от използването на работната сила във всяка фирма. Той показва способността на човешкия труд да създава материални блага.

Посредством анализа на производителността на труда се цели решаването на следните основни задачи :

  • Изследване и оценка на равнището и изменението на показателите за производителността на труда спрямо плановата задача и постигнатото от предшестващия отчетен период приет за базов;

  • Изследване и оценка на факторите, които са оказали положително, отрицателно или задържащо влияние върху равнището и изменението на производителността на труда;

  • Изследване и оценка на реалността на текущите задачи съобразно фактическите условия и режим на работа;

  • Разкриване на резервите и разработване на конкретни насоки за тяхното най-целесъобразно използване през бъдещия период;

  • Разкриване на конкретна стратегия, насочени към повишаване равнището на производителността на труда през бъдещия период.

 1. Заплащане на труда или казано по друг начин работна заплата стои в основата на стимулирането на персонала към по-висока производителност на труда

С анализа на работната заплата се цели решаването на следните основни задачи:

Изследването и оценка на реалността, обосноваността и изпълнимостта на плановите задачи за работната заплата;

 • Изследване и оценка на изпълнението на плана за фонда за работната заплата и на средната работна заплата ;

 • Изследване и оценка до каква степен в периода на преструктуриране на производството е правилно провеждана политика свързана с работната сила и заплащането на труда;

 • Изследване и оценка до каква степен са спазени нормативните актове на Министерския съвет, свързани с трудовото възнаграждение;

 • Разкриване до каква степен са спазени споразуменията на правителството с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите по работната заплата;

 • Разкриване на факторите, които са оказали положително, отрицателно или задържащо влияние върху равнището и изменението на работната заплата;

 • Анализ на използваните форми и системи за заплащане на труда;

 • Разкриване на действителния принос на колектива и отделната личност относно постигнатите крайни финансови-стопански резултати с оглед на тяхното най-правилно стимулиране

 • Анализ на величината и изменението на работната заплата като елемент на себестойността, както общо, така и за единица от даден вид продукция;


 • Други реферати:
  Тютюнопушене
  Хемоглобинопатии
  Семейство Пирании (Serrasalmus)
  Усмихнатият враг-алкохолът
  Уретрит


  Изтегли реферата  Уретрит - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия