Анализ на резултатите,постигнати в обучението по БЕЛ през учебната 2007-2008

Анализ на резултатите,постигнати в обучението по БЕЛ през учебната 2007/2008Качеството на обучение по български език и литература в училище в голяма степен предопределя общата езикова култура на всеки българин.Целта на езиковото обучение е речево поведение,адекватно на ситуацията ,в която се общува.

Целите на обучение в български език и литература са социално определени и личностно мотивирани.Те са информационно-познавателни и комуникативно-практически,като основната цел на обучението по БЕЛ в съвременното училище е у учениците да се изграждат умения за успешна речева комуникация в различните сфери на обществения живот.В съответствие с това усилията се насочват към развиване езиковия усет и езиковите способности на всеки ученик.Усвояването на езиковите понятия се осъществява чрез правилното прилагане на общите методи на познанието:наблюдение,съпоставка,анализ,синтез по отношение на езиковите факти. В обучението по български език използваме системно-структурния и комуникативно-речевия принцип.Това дава възможност в часовете да се съчетават самостоятелната работа с беседата, целенасочения диалог,дискусията .Отделния ученик или групата решават самостоятелно проблема,а след това излагат становището си и го аргументират.В процеса на работа се използват рисунки,музикални фрагменти,пословици,стихове и др.По този начин учениците се стимулират и мотивират за учене.Учителят поощрява или порицава ,изисква или убеждава,изяснява въпросите,които са предизвикали затруднения.Резултатите от изпълнението се уточняват чрез беседа .Това става и чрез самооценка и оценка от страна на учениците .Особено място в процеса на езиковото обучение заемат упражненията в творческо-практически характер,които развививат комуникатаивната компетентност на учениците.Обучението по БЕЛ е организирано така,че да създава у подрастващите нагласа за подобряване на комуникативното им поведение чрез усвояване на функционално значими лигвистични знания и комуникативно-речеви умения.Осъзнаването на специфичната за всяка речева изява опозиция : задължително спазване на езиковите норми-относителна свобода в подбора и комбинирането на езикови средства,с които разполага индивидът,има изключително голяма стойност за изясняване спецификата на обучението по БЕЛ.Ефективността от усвояването зависи и от емоционалното състояние на учениците , затова учителят създава и поддържа подходяща емоционална атмосфера,а когато е възможно ,се възползва от вече създадената емоциционална ситуация,като я превраща в стимул за осъществяване на конкретни учебно-възпитателни задачи.По този начин процесът на възприемане на учебната информация става активен,самостоятелен.Положителна роля в процеса на обучение има и въвеждането на учениковия жизнен опит с максимална предметна и знакова нагледност .Щом изложението е достъпно и логически стройно,щом учениците са участвали в изясняжането на редица гакти от него ,разбирането и осмислянето на информацията стажа реалност.За тази цел в ОБЕЛ широко се използва проблемната ситуация,въвличат се ученици в еврестични беседи.Степента на обобщеност на знанията проверяваме при пренасянето им върху решението на нови учебно-практически задачи.При затвърдяването на знанията и уменията е особено важно да не се повтарят упражнения , а да се даде възможност на учениците да приведат собствени примери , които да анализират . В тази насока са и задачите ,свързани със създаване на микротекстове в устна или писмена форма ., задачи за създаване на аргументативен текст и на текст по нравсвено-етичен или общокултурен проблем .Така се утвърждават уменията за целесъобразен подбор на думите в изречението , на изреченията в текста


Други реферати:
Творчеството на Елисавета Багряна в 12. клас на българското училище
Творчеството на Димитър Димов
Творбата ”Зимни вечери” на Христо Смирненски
Султана-между праведността и греха
Стълбата като символ в Приказка за стълбата от Хр. Смирненски


Изтегли рефератаСтълбата като символ в Приказка за стълбата от Хр. Смирненски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия