Анализ на труда, същност, цели

АНАЛИЗ НА ТРУДА


1. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА АНАЛИЗА НА ТРУДА

>Някои понятия:

Длъжност: съвкупност от трудови задачи и задължения, които са достатъчно сходни, за да се групират заедно и да се възложат за изпълнение на един човек;

Работно място: относително обособена част от територията на предприятието, оборудвана със съответни технически средства и приспособления, където се изпълнява длъжността или преобладаващата част от нея;

Трудово задължение: относително обособена съвкупност от трудови задачи.

> Разграничаване между анализ на труда и проектиране на труда:

•Цел на анализа на труда е представяне на обективна и точна информация за действителното състояние на трудовите задачи в рамките на длъжността към определен момент;

•Цел на проектирането на труда: рационални промени в съдържанието и условията на труда с оглед да се пвиши органзационната ефективност и удовлетворението от труда.

АНАЛИЗЪТ НА ТРУДА (НА ДЛЪЖНОСТИТЕ) е процес на събиране на информация за трудовите задачи задължения и отговорности в нейните рамки, за условията, при които се осъществява, и за изскванията към нейния изпълнител.

Анализът на труда трябва да осигури информация в следните аспекти:

•Наименование на длъжността, къде е разположена в организационно-структурно и териториално отношение (ОТЗ);

•Взаимовръзки с други длъжности: на кои длъжности е подчинена, кои длъжности са й подчинени, с кои си взаимодейства; взаимодействия с външни за организацията субекти;

•Съдържание на задачите: какви трудови задачи и задължения се включват, равнище на отговорност на задачите и задълженията, значимост, честота на изпълнението;

•Условия на труд: физическа работна среда (температура, запрашеност, осветеност и др.), социална работна среда (индивидуална или групова работа, нетрадиционно работно време и др.), икономическа среда (работна заплата, социални придобивки и др.);

•Стандарти за трудово представяне/цели. Те могат да съществуват както за длъжността като цяло, така и за отделни трудови задачи;

•Други данни за длъжността;

•Изисквания към изпълнителя: физически, интелектуални и психологически характеристики на индивида, който би изпълнявал успешно длъжността.

>Основни информационни източници:

•Изпълнителите;

•Техните ръководители;

•Съществуващата документация в организацията

>Методи за събиране на информация: Интервю; анкета; наблюдение и др,

2. ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ АНАЛИЗА НА ТРУДА

•Определяне на целта и обекта на анализа на труда;

•Формиране на специализирана комисия за анализа;

•Събиране и анализиране на информация чрез подходящи методи;

•Обобщаване на информацията и изготвяне на крайния продукт от анализа на труда;

•Съхраняване и актуализиране на информацията

2.1. Определяне на целта на анализа на труда:

•Подготовка и/или актуализация на длъжностни характеристики;


Други реферати:
Южноафриканска република (ЮАР)
Сравнинтелна характеристика на природо-географски области-Дунавска равнина и Горнотракийска низина
Пищови по бизнеспреговори
Природогеографски преглед на Авренското плато
Пищови по ЗБУТ


Изтегли рефератаПищови по ЗБУТ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия