Априлското въстание 1876 г.


Априлското въстание 1876 г.УВОД: През 1875 г. Източният въпрос навлиза в поредна криза, която започва с въстание в Босна и Херцеговина против местната и централна османо-турска администрация. През есента на същата година българите организират опит за въстание, известен като Старозагорското въстание от 1875 г, Липсата на достатъчно време за подготовка, слабата организация и недостатъчното въоръжение са причина въстанието да има само някои локални прояви – най-ярки в Стара Загора под ръководството на Стефан Стамболов, и да завърши с неуспех. Въстанието от 1875 г. убеждава, че за да има успех едно движение вътре в България, то трчбва да бъде масово и добре организирано и не трябва да се свързва единствено с външни фактори и сили, а да избухне тогава, когато съществуват благоприятни условия

Извори: Въпросът за ............се реконструира въз основа на различни по характер домашни и чужди извори.

Домашни: Особено важни са домашните извори, тъй като те дават възможност на изследователя да проучи как през епохата на Възраждането българите виждат своето място в историческия процес и което е особено важно те служат като своеобразен коректив на редица представи, които чуждите извори създават за историческото ни развитие през възрожденската епоха. За ............... можем да посочим следните домашни извори: лични и учрежденски фондове, съхранени в българските архивни учреждения, българският периодичен печат, мемоари на Ст. Заимов,Н. Обретенов, З. Стоянов и др., кореспонденция и дневници на участници в събитията и др.

Чужди: Проследяването на възрожденската ни история е немислимо без привличането и на чужди извори. По важни от тях за този период са: официалните османотурски документи, документи от архивите на Великите сили и съседните балкански държави, европейският периодичен печат, доклади на анкетни комисии и др.

Историография: Въпросът ...........е предмет на изследване от редица историци. Освен основополагащият труд на Николай Генчев (“Българското възраждане”) , специализирани изследвания по темата имат К. Косев, Н. Жечев, Д. Дойнов – “История на Априлското въстание”, Д. Страшимиров – “История на Априлското въстание” и д-р.

ИЗЛОЖЕНИЕ:

  1. Подготовка на Априлското въстание

  1. Гюргевски революционен комитет (ГРК)

а) създаване и дейност на ГРК (11-12 ноември – 25 декември 1975 г.)

б) участници в комитета (ок. 15-17 души – Ст. Стамболов, Ст. Заимов, Г. Бенковски, Н. Обретенов. П. Волов, Ил. Драгостинов и д-р.)

в) изготвяне на плана на бъдещото въстание в Бълария и основните му компоненти:

  • брой на революционните окръзи и техните апостоли

В научната литература има спор за броя на революционните окръзи. Различията при определяне броя на окръзите произтичат от информацията, която се съдържа в мемоарната литература. Двамата най-авторитетни мемоаристи на Априлското въстание и активни участници в него – З. Стоянов и Ст. Заимов застъпват противоположни мнения. Първият твърди, че окръзите са четири, а Ст. Заимов – пет.

Първи – Търновски – обхваща централна Северна България, Габровско и Севлиевско (главен апостол Ст. Стамболов; помощници – Хр. Караминков, Г. Измирлиев)


  • Други реферати:
    Курсова работа на Excel
    Курсова работа на MS Access
    Курсова работа на Visual C
    Курсова работа на Word
    Курсова работа на Word i Excel


    Изтегли реферата    Курсова работа на Word i Excel - Facebook Image
    Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия