Архитектурни норми (пищов)

изгражда на базата на умението да се върви към избор на решение от общото към частното и от частното към общото. Планировъчна схема представлява обединяването на сходни по фун­кционално предназначение елементи (помещения) във функционални групи и планиране на бъдещите им взаимодействия и връзки Функционална група "Ден": дневна, трапезария, веранда. . Групата "Ден" е мястото, където обитателите прекарват заедно часовете на отмора, развлечение, активни занимания, разговори. Нейното предназначение е да поеме практически всички активности на обитателите, с изключение на спа­нето, работата или обслужването на жилището. Пове­чето дневни групи включват: дневна, трапезария, стая за почивка или игри, входно фоайе, веранда, кабинет и санитарен възел за посетите­ли. Към нея могат да се приобщят някои специализирани помещения, "като: библиотека, стая за музика, стая за шев или хоби, които са ха­рактерни за по-големите еднофамилни къщи. Дневната стая (хол) е център на функционалната група "ден". В по-нмалките жилища тя е представител на цялостната функционална група. Най-често тя е мястото за развлечения в дома, за почивка място за официални обеди и вечери. Тези фун­кции определят централното й разположение в плановата схема на жилището. Най-често използваните планировъчни похвати за организиране на дневната в жилището са: „отворен" и „затворен" план. Отвореният план предоставя възможност за обединяване на всич­ки помещения от групата "ден" в едно флексабилно пространство, включващо дневна, трапезария входно фоайе. Отделните дейности в групата се разделят с леки или масивни прегради, но без врати. Затвореният план характеризира стремеж към самостоятелно функ­циониране на всяка стая с характерната й дейност, отделена от ос­таналите в групата с помощта на врати, арки или малки отвори, но в непосредствена връзка една с друга. Правоъгълната форма е най-често срещана в практиката и предпочи­тана пред квадрата.трапеца или кръга, Един от най-трудните аспекти в планирането на формата и размерите на дневната (или на всяка друга стая от групата) е да се осигури дос­татъчно стенна площ за ефикасно разполагане на обзавеждането.Кухня: Местоположението на кухнята е в непосредствена близост до входно­то преддверие, трапезарията и всекидневната. От една страна това е мястото, удобно за внасяне на продуктите от които ще се приготвя храната, а от друга - до мястото където ще се консумира. Трите процеса формират три основнни центъра: хладилник, мивка и печка. Връзката между тях определя функционалното и прос­транствено решение на кухнята. Всъщност трите центъра формират затворен триъгълник с периметър Р , който представлява изминава­ния многократно път от приготвящия храната.Той е от съществено значение при подредбата на обзавеждането. Преобладаващите цветове трябва да са светли и ярки, но не и нат­рапчиви. . Трапезарията може да формира навици, култура и отношения или да създава чувството на безполезно, излишно място (площ) в жилището. Най - често в т. н. "стандартни жилища" храненето се развива в част от дневната, предвидена като кът за хранене. Функцията на трапезарията е да осигури място за закуска, обяд или вечеря на семейството при ежедневни или официални условия Местоположението на трапезарията е свързано с това на дневната, кухнята и верандата. Размерът и формата на трапезарията се определя от големината на семейството, обитаващо жилището Верандата е покрито място (част от пространството на жилището) в непосредствена връзка или с директен достъп до групата "ден".

9. Понятието жилище се дефинира като "съвкупност от помещения, пок|рити и/или открити пространства, обединени функционално и прост ранствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. В зависимост от формата на обитаване и поради горните причини те се разделят на две основни групи: жилищни сгради за постоянно оби­таване и жилищни сгради за временно обитаване. Когато сградата е само с едно жилище се дефинира като "еднофамилна", а с повече от едно - "многофамилна". За да определим едно структурно звено от системата "обитаване" като жилищно, то трябва да притежава следните елементи: жилищни помещения (дневни,спални, детски стаи и трапезарии;) помещения със спомагателно и обслужващо предназначе­ние; помещение за подготовка на храна( кухня/и, кухни-трапезарии или кухненски бокс;) помещения за санитарно-хигиенно обслужване (бани, тоа­летни и бани-тоалетни; )помещения за домакински дейности (пране, сушене, гладе­не)-( т.нар. "мокро помещение";) складови помещения - дрешници и килери и др.(във или из­вън жилището); отворени пространства (балкони, лоджии и тераси). В този смисъл строителните елементи, конструкции и инстала­ции на жилищните сгради трябва да отговарят на изискванията за: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строител­ ните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; пожарна безопасност на строежа , опазване на здравето и живота на хората и тяхното имущест­во; безопасно ползване на строежа; опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекти, Строителните конструкции на жи пищните сгради се изчисляват, съгласно изискванията на правилата и нормативите за проектиране на строителни конструкции и трябва да притежават носимоспособност, устойчивост и дълготрайност при експлоатационни и сеизмични натоварвания. Строителните елементи и конструкции на жилищните сгради трябва да удовлетворяват следните изисквания: да притежават необходимата пожароустойчивост и пожарнабезопасност. да са устойчиви срещу проникване на атмосферна влага и на влага от санитарните и другите помещения на жилищната сграда; да осигуряват необходимата звукоизолация на жилищните по­
мещения;
да притежават необходимите топлоизолационни свойства, да не отделят в процеса на строителството и експлоатацията вредни вещества над пределно допустимите хигиенни норми, както и да не поглъщат и отделят неприятни миризми. Строителните елементи и конструкции не трябва да създават ус­ловия за нещастни случаил.При жилищата задължително се предвиждат комини Стаите и кухните трябва да имат пряко странично естестве­ но осветление. С тази цел и с цел осигуряване топлинния и светлинен комфорт на обитателите, жилищните помещения се ориентират по възможност максимално обърнати с прозорците към най-благоприятните посоки на слънчево сгряване Със законодателна форма жилището се защитава също от шум и вредни влияния. Не се допуска разполагане на спални непосредствено до пространства с източници на шум и вибрации

11. Конструктивизмът Ранни­те конструктивисти са вдъхновени от възможността на конструктивни­те системи да дадат на техните проекти смели и динамични форми, отговарящи на духа на времето,. Като основен принцип в това архитектурно течение се възприема, че конструкцията е главният компонент на единството, а останалите са съподчинени. Коструктивното решение и неговото въздействие оп­ределят постижението на


Други реферати:
Създаване на потребителски класове
Програмиране на езика Паскал
Microsoft MS Project
Лекции по САА
Текстообработващи програми


Изтегли рефератаТекстообработващи програми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия