Архитектурно-технически изисквания при проектирането на мостове

1. Архитектурно-технически изисквания при проектирането на мостове

Мостовете са съоръжения, предназначени за въздушно преодоляване на различни препятствия. Местонахождението на моста определя неговото градско значение. Мостът може да бъде:

а) входен - извънградски, ситуиран на открито;б) обикновен комуникационен мост;

в) централен градски мост.

За да бъде мостът възприеман с всичките си достойнства, необходимо е да му се осигури обзор, подходяща цялостна видимост. Ситуирането на градските мостове се определя по градоустройствени, комуникационни и др. съображения. Разстоянието м/у два градски моста се изчислява така, че да не се допусне прекомерна концентрация и комуникационно претоварване. Разстоянието м/у два градски моста трябва да е максимално - 400 м. В комуникационно отношение мостът трябва да отговаря на няколко изсквания:

- да осигурява плавно преминаване на главното трасе със запазване на строителната скорост;

- да е осигурен с влизане и излизане от и във всички направления;

• да осигурява преминаване на всички идващи превозни средства -автотранспорт, релсов транспорт, на пешеходци, а под моста - и на плавателните съдове;

• пътят на пешеходците да е възможно най-къс дори и при наличие на сложни предмостови площади.

Основният комуникационен проблем при един градски мост са кръстовищата, към които той е заустен, и от броя на вливащите се артерии. Когато техният брой е над три, налага се изграждането на елиптичен или кръгъл остров и организация на периферно движение.

При градските мостове съществено значение има и обемно-пространстве-ното решение на предмостовия площад. Той трябва да е звеното осигуряваща подходяща връзка м/у моста и прилежащата градска среда.

Мостът трябва да е възможно по-къс, което предполага, че трасето е права, пресичаща перпендикулярно коритото, и то в тесен участък. Наклонено трасе на мост се допуска само по комуникационни съображения. Бреговете трябва да са здрави, устойчиви и с необходимата височина за естествено осигуряване на плавателните габарити. Мостът трябва да се ситуира в прави участъци на коритото, завоят изисква укрепване. Дъговидното трасе е непригодно за висящи системи.

Когато в моста се вливат повече магистрали, ши­рината на пътното му платно да осигурява общата пропускателна способ­ност за различните видове транспорт.

Разделителната ивица трябва да е широка поне 1,5-3,0 м, като има и колелоотблъскващи бордове. За осигуряване на безопасността на пешеходците мостовият тротоар се повдига на 25 - 30 см, а самият бордюр на 50 см (откъм платното). Ширината му трябва да е минимум 1,50 м за градски и 0,75 м (авариен) за извънградски мостове. При жп. мостове с L > 100 м, през 50 м, шахматно, трябва да се пред­виждат и площадки - убежища.

При комбинирането на автомобилен и релсов транспорт пътните платна могат да бъдат разположени симетрично или асиметрично на релсовия път с разделна или обединена конструкция, с или без конзолно издаване.

Асиметричното разполагане усложнява конструкцията, а симетричното води до трудности при разделяне на трасетата след моста, налага едната посока на автотранспорта да пресича релсовия път.

При ситуирането на платната на две нива технически и архитектурно по-оправдано е автотранспортът да заема горното ниво, защото:

а) той е по-гъвкав по отношение на качването и слизането, изисква по-къс участък;


Други реферати:
Борсова търговия
Брокерски кредит
Видове банкови кредити
Видове фискална политика
Времева структура на лихвените проценти


Изтегли рефератаВремева структура на лихвените проценти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия