Аристотел Никомахова етика

Със своето огромно богатство творчеството на Аристотел заема значително място в историята на човешката цивилизация „Никомахова етика” е истинска философия на нравствено-политическата дейност на личността.Аристотел анализира отношението между волята и мисленето,практическите интереси и интелектуалните мотиви на човека,изяснява същността на поетично-художественото творчество,историческото развитие на поезията и нейните разновидности.

Аристотел разглежда „Никомахова етика” като свое основно етическо произведение.Етическата проблематика за философа е в известен смисъл част от политическата философия.Етиката за него е съставна част от политиката,нейно начало или въведение.

„Никомаховата етика” представлява синтез на постиженията на античните философи в областта на етиката,предлага широка панорама на теоретическите занимания на другите мислители.Същевременно в нея Аристотел поставя нови проблеми,ангажира се с тяхното определение и предлага нова и дълбока съдърждателна позитивна творческа програма.Критиката на другите схващания цели рационалното и конструктивно обогатяване на нравствено-етическите теми.

Първият древногръцки философ ,който поставя проблема за добродетелта,е Питагор.Разглежда доброто като израз на мярата,хармонията и справедливостта.Концепцията за добродетелта се свързва с неговия основополагащ принцип за числото и придобива метафизически смисъл.Столетие по-късно проблемите на етиката придобиват изключително голямо значение.С т.нар. от Цицерон „снемане” на философията от небето на земята се осъществява радикална промяна.Сократ обосновава нова област на философията – етиката,определяйки нейния статус,осн.категории и главни задачи.Въпросът за добродетелта се утвърждава като централен проблем на моралната философия,осмислен в духа на абсолютния рационализъм.

Безспорен принос в тази насока има Платон,който разширява онтологическия хоризонт на анализа и на проблемите на етиката и по-специално тази на добродетелта.

Във всички схващания се открояват две основни обединяващи тези.Първата е свързана с евдемонизма като учение за добродетелния живот,в който главният мотив на разностранната човешка дейност е стремежът към щастието.Втората е идеята за самосъзнанието като най-непосредствен идейно-теоретически ориентир и мотив на определенията на етикета-субектът става обект,при което социалните детерминанти често остават само един от второстепенните елементи на социокултурния фон на човешкото познание.

„Никомаховата етика” е своеобразна философия на моралното съзнание и нравствено-практическата дейност на индивида.Определя се ясно и пълно статуса на етиката,нейния предмет,конкретни задачи и по-далечни цели,показва богатия метафизически смисъл на моралната философип.Етиката има важно място сред различните клонове на научното познание;тя изучава същността и отделните прояви на моралното съзнание с оглед изясняването критерия на човешкото поведение.Основна нейна задача е да осмисли житейските определения;предлага средствата за реализирането на нравствения живот;етиката е познание,което теоретически мотивира човешката практика.Защото върховните нравствени качества на индивида притежават практическа насоченост,смисъл и значение.

Аристотел поставя във вътрешно единство етиката с онтологическите проблеми на философската мисъл.Определенията на етиката нямат характера на нормите на обикновената житейска практика,а изразяват вътрешната структура и логоса на нравствения свят на личността,освободен от зависимостта и протекционизма на непосредствено дадените реалии.Етиката култивира високо нравствени качества,образованост,духовно усъвъряшенстване на човека като висше съзнателно същество.Най-общите определения на етиката имат характера на задължителни норми за човешкото поведение и действип.

В „Никомахова етика” се осъществява обективна оценка на човешката дейност,на нейните различни пластове,аспекти и нюанси.Извличат се основни елементи на нравствената стойност на


Други реферати:
Османската феодална система и налагането й по българските земи - XV-ХVІІ в.
Особености на нумизматичните извори. Функция на монетите
Падането на Константинопол под турска власт през 1453 година
Периодизация на Праисторическата епоха.
Петрова епоха


Изтегли рефератаПетрова епоха - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия