АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА.

ТЕМА 2/ ЗАНЯТИЕ 1

АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА.

ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРАТА.

Атмосферното замърсяване, смятано до неотдавна за локален градско-промишлен проблем,влияещ неблагоприятно върху човешкото здраве, сега е остър глобален проблем с многобройни измерения.

По време на преноса в атмосферата емисиите от серни и азотни оксиди и въглеводороди претърпяват сложни физико-химични реакции, които формират киселинни валежи, амониеви соли и озон.

Те падат върху Земята понякога на хиляди километри от мястото на тяхното изхвърляне и увреждат растителността, замърсяват земите и водите, корозират материални ценности и унищожават културни и исторически паметници, като загубите се оценяват на милиарди долари.

Заводските комини бълват в атмосферата всекидневно хиляди тонове отровни газове, прах, пепел, по отходните канали в реките нахлуват хиляди тонове отровни химикали и отпадъчни течности.

В атмосферата се изхвърлят годишно повече от 200 милиона тона въглеродни оксиди, 50 млн тона въглеводороди, 146 млн тона серен диоксид, 53 млн. тона азотни оксиди.

Животът на планетата е възможен само при наличието на въздушна среда.Тази въздушна среда в нашия случай се нарича атмосфера и тя представлява газовата обвивка на земното кълбо. Думата „атмосфера“ има гръцки произход (от „атмос“ - пара, и „сфера“ - кълбо). От една страна атмосферата непрекъснато влияе на човека, а от друга тя непрестанно се променя, вследствие на човешката(антропогенна) дейност.

Въздухът, влизащ в състава на атмосферата, представлява смес от различни газове, които не влизат в химични реакции помежду си, затова сместа често се нарича механична. Съставът на въздуха близо до земната повърхност е определен с голяма точност. Наред с главните газове (азот, кислород и аргон) в механичната смес участват и други газообразни примеси с много по-малка концентрация.

Азота е химично неактивен. Въпреки, че е основна съставна част от въздуха, той не оказва непосредствено влияние върху организмите. Основното значение на азота е ролята му в изграждането на органични съединения след усвояването му от микроорганизмите и растенията. Важна е и ролята му като разредител на кислорода, вдишването на който в чист вид е опасно за човешкия живот.

АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА.

Поради различните свойства и явления, които се наблюдават в атмосферата, тя се разделя на няколко слоя:


Други реферати:
Немили-недраги
Никола Вапцаров Двубой
На прощаване
ПРОСТАТА ЧОВЕШКА ДРАМА В ПОЕЗИЯТА НА ВАПЦАРОВ
Обаянието на първоучителя в пространното житие


Изтегли рефератаОбаянието на първоучителя в пространното житие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия