АВО хеполитична болест на новороденото

АВО – ХЕМОЛИТИЧНА БОЛЕСТ НА НОВОРОДЕНОТОХемолитичната болест на новороденото при АВО несъвместимост майна-плод се среща 6-7 пъти по-често от Rh(d)ХБН. Тя протича много по-леко в сравнение с другите форми на еритроцитна деструкция при алоимунизация спрямо D,c,K антигените. Обикновенно се засягат децата от кръвна група А,В или АВродени от майка с кръвна група О.Анти-А и анти-В антителата в лицата от кръвна група В и А респективно не могат да премина-ват през плацентата тъй като принадлежат към имуноглобулиновия клас IgM , докато у лицата от група О анти-А,В най-често са IgM+IgG.

Сред бялата раса 15% от бременните са от кръвна група О и техните деца са с А или В принадлежност клинически значима ХБН се наблюдава рядко. Причините са следните:

  1. Антигените А и В са слабо развити във феталните еритроцити.

  2. Анти-А и анти-В не свързват копплемента върху менбраната на феталните еритроцити.

  3. Броят на А и В антигеггите детерминанти е по малък.

  4. Кръвногруповите субстанции се откриват в телесните течности итъкани.Те свързват и така неотрализират преминалитге през плацентата IgG анти А,В.

ХБН-АВО може да се развие още при първа брепенност. Ако заболяването е било в лека форма ,бебето от следващата бременност може да се роди клинично здраво. От друга страна, когато заболяването е било тежко, възможно е поредното дете също да бъде сериозно засегнато, ако е от същата кръвна група.

В повечето случаи заболяването протича леко без видими клинични прояви. Доказана е ниска степен на деструкция на еритроцитите . Върху еритроциите се откриват малки количества IgG анти-А и анти-В.

Имунохематологичните изследвания при ХБН-АВО включват:

  1. Определяне на кръвните групи АВО на бременната и бащата.Ако бременната е от кръвна група О а бащата от А,В или АВ се прави :

  2. Количествено определяне на имунните анти-А и анти-В в серума на бременната. Поради намалената експресия на А и В антигените върху феталните еритроцити препорачително е титърът на антителата да се контролира в края на бременноста Ако бременната има анамнеза за предишни раждания с ХБН-АВО изследването се прави в началото и в края на бременноста. Високия титър на имунните IgG анти-А и анти-В над 512 е добър предиктор на ХБН-АВО.

  3. Доказване на сенсибилизация на детските еритроцити чрез директен Coombs.

Леките форми на ХБН-АВО с умерена хипербилирубинемия се повлияват добре от фототерапия. При тежка анемия и данни за висока степен на деструкция на еритроци тите се предприема обменно кръвопреливане на новороденото. Използва се еритроци тен концентрат от кръвна група О с нисък титър на анти-А,В(под 8) и прясно замразена плазма от кръвна група АВ.
Други реферати:
Анализ на реклама
Антикризисен PR
Изграждане на имидж
Негативни въздействия на рекламата-Балканите и България
Медиен анализ на публична личност


Изтегли рефератаМедиен анализ на публична личност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия