Автоматизация на проектирането на технологичните процеси

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ


ЕТАПИ И ЗАДАЧИ


Целта на автоматизираното проектиране на технологичния процес (АПТП) е създаването на технологична документация за оптимално произвеждане на даденото изделие при конкретни производствени условия. Отправната точка при това проектиране е резултатът от конструирането, който е оформен в чертеж или се съхранява в компютъра. Този резултат включва цялостно геометрично описание, размерна информация, технически изисквания, спецификации, материали и др. Модифициращи фактори при проектирането на технологичния процес са програмата на производството, наличните машини и използуваните технологични методи на обработка в предприятието.

Проектирането на технологичните процеси може да се изпълни автоматизирано и автоматично.

Автоматизираният начин на проектиране предполага активно взаимодействие между технолога и компютърната система в режим на диалог, а при автоматичния технологичната задача се решава самостоятелно от системата.Поради голямата евристичност при проектирането на технологичните процеси предпочитан начин е автоматизираният.

АПТП предполага използуване на системен подход. Разглеждан от системна гледна точка, технологичният процес се характеризира със следните четири системни характеристики: структура на процеса (маршрут, операции, преходи), функция на процеса (вид и начин на обработване), набор от свойства (технически арактеристики, например параметри на режима на рязане и др.), връзки с останалите части на производствения процес (конструиране, материално-техническо снабдяване, монтаж и т.н.).

Степента на автоматизация на проектирането на технологичните процеси може да бъде различна и зависи от вида на конкретната решавана технологична задача, от вида и организацията на производството, а така също и от възможностите на използувания софтуер. При АПТП се препоръчва ползуването на стъпкова стратегия. Тя отразява различните възможности за формализирано описание на технологичните задачи, различните нужди и ефективност от автоматизиране на отделните етапи при проектиране на технологичния процес съобразно конкретните производствени условия.

При АПТП се решават задачи на синтеза и анализа. Проектирането на структурата на технологичния процес, респ. на технологичния маршрут, операция, преход, е задача на синтеза. Когато измежду вариантите на структурата се търси оптималният, задачата на синтеза е задача на структурната оптимизация.

Пресмятането на оптималните стойности на параметрите на техноло­гичния процес (параметрите на режимите на рязане, параметрите на ка­чеството и др.) при зададена (определена) структура и при избран критерий за оценка е задача на параметричната оптимизация, т.е. задача на анализа.

Възможностите за параметрична оптимизация на технологичния процес са значително по-големи отколкото възможностите за структурна оптимизация, тъй като при проектирането на структурата на процеса творческото участие на технолога е преобладаващо.

След като се изясни постановката на задачата, АПТП (маршрут, операция, преход) започва в общия случай със синтез (проектиране) на структурата на процеса съобразно с изискванията на техническото задание(работен чертеж на детайла, програма за производство и т.н.). За всеки вариант на структурата се съставя модел - математически, математико-логически или евристичен, който трябва да бъде адекватен на технологичния процес по отношение на основните му свойства. Чрез анализ на модела се оценява работоспособността на варианта на структурата зададените условия на обработка, качество, производителност и се извършва оптимизация на параметрите му. Ако условията за работоспособност на варианта не са изпълнени, правят се промени в параметрите му (на пример изменят се режимите на рязане) и отново се анализира моделът. При неколкократно


Други реферати:
Държавно финансиране на потреблението. Държавни решения и обществен избор
Анализ и оценка на риска на инвестционните проекти при инвестициите в реални активи
Еволюиралите пари-виртуалната заплаха за финансовите институции
Държавни заеми
Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи


Изтегли рефератаАнализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия