Балканско възраждане

към собствените национални традиции се облагородява чрез модерната и европейска интерпретация.

Зараждането на буржоазия, състояща се от забогатели търговци, получили европейско образование специалисти в различни области на техниката, медицината, манифактурното производство, градинарството и земеделието, води до европеизация на бита и пренос на жилищни модели от Европа. Оформя се една постоянна вълна от миграции между Европа и Балканите. Това са емиграции и създаване на цели търговски колонии в големите европейски градове - от Виена до Манчестер и имиграции на чужди, европейски специалисти и търговци на Балканите - свързани с военното дело на турската империя, с изграждането на железопътната мрежа и пътното строителство, с мореплаването и корабостроенето, с католическото мисионерство. Емигрантите и имигрантите стават носители на европейски влияния в архитектурата, пренасяйки заедно с начина си и стила си на живот и най-новите модни тенденции от европейските изкуства и материална култура.

Новото обществено положение на забогатялата буржоазия и едра земевладелска класа водят до промени в бита и в начина им на живот и налагат задоволяване на новите им нужди, както, разбира се - изявяване на престиж и положение в социалната йерархия. Новопридобитият капитал се инвестирал в строителството. По-високите изисквания към бита и обкръжаващата среда пораждат промени, както във функционалното решение на жилището, така и във вънщния облик и вътрешното му оформление, които трябва да отговарят на новото обществено положение на стопаните.

Модернизацията на бита води до възникване на нови помещения в жилищните сгради, с нови функции и нови функционални връзки. Появяват се, например, специални салони - гостни, приемни стаи и кабинети, помещения за сключване на сделки и пр.

Настъпват също и трансформации във функциите и вида на традиционните помещения. Така чардакът - жилищното пространство, в което преди са се извършвали повечето от дейностите свързани с ежедневието и поминъка на стопаните и което функционално е свързвало останалите помещения на етажа, вече се превръща в затворено пространство, най-често салон или част от него. Салонът също свързва помещенията и е ядрото на жилището, но в него вече не се изпълняват същите функции. Той придобива функцията на представително гостно помещение за приеми, вечеринки и балове. Той е център на композицията при развитата планова схема на симетричната градска къща, характерна за буржоазната класа и стремежът е винаги да се акцентира върху него.

За салона, като основно ядро на жилището, могат да бъдат намерени аналогии в древногръцкото - атриен тип жилище, където център на композицията е вътрешният двор заобиколен с колонади, като при възрожденското жилище това централно пространство е вече закрито.

Срещат се примери, при които към салона, предимно на горния етаж, е отделена една част, повдигната с няколко стъпала от нивото на салона, с дървен парапет и балюстради, която е служела за оркестрина. Това е също специално място за нова "модерна" функция - за оркестъра, който свири по време на тържествените приеми и вечеринки в дома на богатите граждани.

Богатството и социалното положение на буржоата и чорбаджиите се изявява още в цялостната естетическа трактовка на жилищната сграда: търси се представителност на външния и вътрешен облик на жилищата; появяват се нови елементи и украса в интериора и екстериора, нов декор и пр., които афишират европейските стремежи и нагласи на собствениците;


Други реферати:
Отчитане на финансови инструменти
Капиталово бюджетиране (инвестиционен анализ)
Метод на двойно записване по счетоводните сметки
Класификационно структуриране на счетоводните сметки
Изисквания, предявявани към предоставяната от счетоводството информация


Изтегли рефератаИзисквания, предявявани към предоставяната от счетоводството информация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия