Балзак и неговата Човешка Комедия

Балзак и неговата „Човешка Комедия”

(ЛИС)Според творческия замисъл на Балзак неговата „Човешка Комедия”'е създадена като епопея на съв­ременното общество на писателя. Авторът успява да изгради забележителна картина на живота Във франция в един почти хронологичен ред - Времето от 1816 до 1848 година.Типична за Балзаковите романи е опростената' интрига, автентично предадената атмосфера на бремето,както и на социалния Климат. Сюжетът на Дядо Горио* има за основа не необикновено или занимателното, а една човешка съдба, подчинена изцяло на определена човешка страст. В случая това е бащината любов - Всеотдайна, безпределна и обсебваща. Тази страст е противопоставена на лишеното от благородство и възвишени чувства празно общество, чиято най-значима ценност и смисъл на съществуване са парите и личното преуспяване чрез тях. В този роман са изобразени герои, който по-късно стават централни образи в другите романи, например Растиняк, Вотрен, НюсенЯган, Ресто и други.

Образът на Йонен Растиняк в рамките на романа „Дядо Горио" в ярко ин­дивидуализиран, въпреки че е изграден също като тип характер на Кариерист. Младият и честолюбив провинциалист дълбоко В себе си е решил да забойна Пари*, но Все още сърцето му е чувст­вително към човешкото нещастие и от-борено за чуждото страдание. Той един­ствен се ери^и за болния и умиращ старей, възмутен от бездушната жестокост на високопоставените родни­ни на пансионера Горио. Същевременно обаче РастиняК усилено изучава пъти­щата за издигане във висшето общес­тво и старателно усвоява уроците, Ко­ито му преподава неговата роднина - графиня Босеан: „. Колкото сте по-хладно пресметлив, толкова по-далеч ще стиг­нете. Удряйте безмилостно — ще се бо­ят от Вас. Гледайте на же­ните като на пощенки Коне, оставяйте стигнете до сменна стан­ция — каза ще се из/качите до Желания връх.' Студентът по право твърде скоро разбира, че цената на успеха. Която трябва да плати, е ясно определена и ако иска да се издигне, няма друг избор.

йожен РастиняК има още един учител за истините в живота — Ветрен, избя­галия Каторжник. Които е проникнал дълбоко под повърхността на общест­вените отношения и доста точно ей ха­рактеризира. Той оприличава образно младите и честолюбиви хора Като Кожен на хиляди паяци, затворени в буркан, Които взаимно безмилостно се изяж­дат. Житейската философия на бившия каторжник, известен още Като Измами смърт, утвърждава правото на по-силния, на Коварния хищник. Който си служи с измама, нечестна Конкуренция или престъпление, за да достигне до завет­ната цел: ' Като характер Ветрен представлява модерния изкусител един приземен Мефистофел. Както го определят някои Критици. За него не е трудно да прониже в мислите на другите, да улови амбициите и желанията им, но и да насочи натам, накъдето за него самият е изгодно. Следваш мечтата си да на бави парите, които са му необходими, за да замине В Америка, Ветрен замис­ля плана, в който главно действащо лице е младият студент, а изпълнител на пъкления замисъл е самият той, за което обаче ще получи своите проценти от наследството на Виесторин Тайфер. Изкушението, на което е подложен РастиняК чрез този план, е наистина силно, тъй като опитният изкусител се стре­ми да създаде у младия човек чувство за превъзходство и морална безнаказаност: . Един човече всичко ши нищо - Той е по-малко от нищо, богато се нарича Поаре. Мажеш да го сякаш като дървеница, за­щото в плосък^ и вони. Но човек, който при­лича на вас. в боа...' За РастиняК е наис­тина трудно да се освободи от влияни­ето на една магнетична сила на воля­та и характера както въплъщава лич­ност Като Вотрен, но успява да го нап­рави благодарение на все още не загасналото благородство и чистота на чув­ствата си. В крайна сметка обаче уро­ците на графиня Босеан и философията на Вотрен оказват въздействие върху изпълнения с амбиции младеж, решен да бъде


Други реферати:
Образът на Акакий Акакиевич Башмачкин (Шинел на Гогол)
Маминото детенце-хумористични и сатирични елементи
Зимни вечери
Коментар на Пенчо-Славейковата поема Cis moll
Етика и комуникация


Изтегли рефератаЕтика и комуникация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия