Банкови гаранции

Теоретична част


Банкови гаранции- същност и условия


Банковите гаранции са форма на кредитиране. Чрез дадените гаранции банките поемат задължението да извършват или да погасят кредит на клиентите си, на които са дали гаранция в различни форми и за различни цели. Банковата гаранция е неотменяем ангажимент на банката да изпрати определена сума при настъпване на определени условия. Всяка банкова гаранция е строго индивидуална по отношение на поставените в нея условия, но въпреки това гаранциите съдържат определени реквизити като наименование на бенефициенти и наредителя, предмет на гаранцията, размер на сумата, която банката евентуално ще плати, условия на гаранцията и др. За издадената банкова гаранция клиентите плащат комисионна.

При банковата гаранция се развиват отношения между три страни: наредител, гарант (банката) и бенефициент.
*
Първото отношение е между банката и наредителя и то възниква от договор за поръчка, по силата на който банката гарант се задължава да издаде гаранция в съответствие с условията на договора, а наредителят се задължава да плати определено възнаграждение. В случай че банката направи разноски, наредителят е задължен да ги възстанови в пълен размер.
* Второто отношение е между банката и бенефициента и това гаранционно отношение се поражда от банковата гаранция в качеството й на едностранна и формална сделка. Тя е едностранна, защото съдържа само правнорелевантното волеизявление на банката, и е формална, защото се изисква писмена форма като форма за действителност на сделката.
* Третото отношение е между наредителя и бенефициента. В практиката то може да възникне по силата на всеки възмезден договор, при който в тежест на наредителя възниква определено парично или непарично задължение спрямо бенефициента, който се явява другата страна по този договор. В теорията това задължение на наредителя към бенефициента се определя като първично, за разлика от задължението на банката, което е вторично. Това подчертава характера на банковата гаранция като допълнителна сделка, която обслужва и улеснява развитието на главната сделка. Банковата гаранция е валидна, когато е издадена в писмена форма.


Други реферати:
Корейска война
Предмет на стопанската история. Теории за периодизацията на стопанската история.
Руско-японска война
Социални разпоредби в зората на българското законодателство
Пари и парична политика


Изтегли рефератаПари и парична политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия