Бази данни - видове

до нужните им данни,както указателите,характерни за йерархичната и мрежова структури.Вместо това релационната база данни използва условните връзки изградени по време на конструирането на базата данни.Като резултат релационната база данни е логически независима от приложенията,за разлика от другите структури данни,защото те са независими от изрични връзки.Релационната структура също осигурява един концептуално прост поглед върху данните.С други думи серия от прости таблици могат да бъдат комбинирани по разнообразен начин според нуждите на мениджмънта в процеса на транзакциите,при управлението на организацията и при създаване на отчети с резултатите на организацията.Семантични модели данни-освен за дизайн на таблици и за максимизиране на логическата независимост,мениджмънта може да иска базата данни да отразява естествените бизнес транзакции и същност.Крайния резултат е релационна база данни,която може да не се придържа напълно с всички нормализационни правила.Обаче това би отразявало бизнес средата по-точно.Като резултат семантичния модел данни може да бъде по-ясен във времето,тъй като данните и информацията,които се изискват се добавят към информационната система.Сравняване на модели данни-Йерархичния и мрежовия са по-ефективни при процеси с голям обем данни,а релационния–при по-сложни и разнообразни данни. Релационните модели не изискват поддръжка на указатели,както е при йерархичните и мрежовите модели.От друга страна,релационните модели,които не се съгласуват с нормализационни правила могат да дублират данни в различни таблици.Фактически за да се направят данните по-ефективни много релационни модели(като тези,определени семантично) не са съгласувани напълно с нормализационните правила.В много случаи една база данни на реална организация може да се изгради на основата на компромиса между семантичната реалност и недостатъците на тези модели.

II.Проектиране и създаване на таблици в БД.- Преди да се създаде с помощта на компютъра БД трябва да се проектира.Проектирането включва основно броя и вида на таблицата,както и полетата,които ще съдържат всяка таблица.Трябва да се вземат предвид някои съществени особености на релационните БД,така че да се постигне максимална простота на работа с данните при пълно съответствие с изискванията на заданието към БД.Преди всичко,всички полета в таблицата трябва да зависят само от първичният ключ,а не от съдържанието на други полета.С други думи,след определянето на полето за първичен ключ,всички останали полета са свързани единствено с него.Когато създавате БД,вие съхранявате вашите данни в таблици–тематично базирани списъци от редове и колони.Можете например да създадете таблица "Контакти",за да съхранявате списък с имена,адреси и телефонен номера,или таблица "Продукти",за да съхранявате информация за продукти.Трябва винаги да започвате проектирането на база данни със създаването на нейните таблици–преди създаването на всички останали обекти от БД.Преди да създадете таблици,трябва внимателно да формулирате вашите изисквания и да планирате вашата база данни,за да разберете от какви таблици имате нужда.

III.Ключово поле (Primary key)-Едно от полетата в таблицата ви трябва да бъде ключово.По него най-лесно и бързо се търси информацията.Ако не сте въвели поле от тип AutoNumber,Access ще ви напомни,че нямате никакво указано ключово поле и ще създаде такова вместо вас.Не е задължително ключовото поле да бъде AutoNumber.За да укажете,че дадено поле е ключово,изберете бутона до името на полето и натиснете десния клавиш от менюто Primary Key.Не може да имате повече от едно ключово поле.Когато Access записва промените,които правите в таблицата,ще запише записите,подредени по него.


Други реферати:
Икономическото развитие на България от Освобождението до края на 19 век
Икономическо развитие на средиземноморските цивилизации
Закони и законопроекти Константин Стоилов
Стопанството на Англия до 1870
Стопанската история като наука


Изтегли рефератаСтопанската история като наука - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия