Безопасност и здравословни условия на труд


БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОФИСА

1.УВОД

Условно професията „работещ в офис” представлява една длъжност или съвкуп-ност от длъжности,в чийто състав влизат няколко трудови задължения,като всяка длъж- ност има уникално съдържание.От своя страна, всяка длъжност потенциално е свърза-на с професионални рискове,които се обуславят от извършваните дейности,задачи и използваното помощно работно оборудване.

Големите обществено-икономически и технологични промени през последните го-дини оказаха и продължават да оказват значително влияние върху трудовия процес в офисите.С въвеждането на новите методи на организация на труда,целящи преди всич-ко повишаване на нейната ефективност,както и с масовото внедряване на информаци-онните и комуникационни технологии настъпиха значителни промени в структурата на професионалната среда.Тези промени неминуемо водят до изменения в потенциалните професионални рискове.Факторите на организацията на трудовия процес,както и тези на работната среда засягат все по-голям брой работещи,оказвайки значително влияние върху формирането на безопасните и здравословни условия на труд при които те рабо-тят.

2.РИСКОВЕ ОТ ЗЛОПОЛУКИ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ОФИСА

Рисковете от злополуки в офисите най-често са свързани с / 1/:

2.1.Падане на едно ниво,падане от височина,подхлъзване,спъване,притискане

Падането на едно ниво или от височина,както и подхлъзването,спъването и при-тискането довеждат до травми,свързани с по-леки или по-тежки наранявания.Най-често те се дължат на :

 • промяна на нивото на повърхността на пода;

 • невнимателно движение или положение на по-високи повърхности(падане от стол,падане на стола)

 • неправилното(в т.ч. не по предназначение)използване на преносими стълби и столове за достигане на полици и шкафове,разположени на височина;

 • лошото осветление,респективно видимост около стълбищните клетки и пло-щадки;

 • използване на прекалено дебели килими;

 • поставени на пътя на движение на персонала предмети или непознаване на съ-ществуващи препятствия в работната зона;

 • недобро подържане на подовите настилки или на стълбищните парапети.

Превантивните мерки за контрол при тези рискови фактори са :

 • подържане на ред на работните места;

 • почистване на подовете и проходите за предвижване между бюрата;

 • подържане на изправно осветление;

 • добра организация в работните помещения,в т.ч. разполагане на мебелите и оборудването,отстраняване на излишната документация и др.;

 • предвиждане на достатъчни разстояния между бюрата;

 • работното място да позволява заемането на удобна работна поза,без риск от падане и удар;

 • при сядане да се проверява устойчивостта на седалката и облегалката на сто-ла.

2.2.Порязване и убождане

Порязванията и убожданията са свързани с работата с документи в офиса.Източ

ници за тях са:

 • работата с хартия,телбод, кламери,ножици,ножове за отваряне на писма;


Други реферати:
Методология на сравнителното образование - Накратко за мен
Иновациите
Контрол и одит при управление на средствата от Европейския съюз
Методология на природните науки
Възможности за реализация на предприемачески проекти в индустрия на гостоприемството в региона на Златоград и Смолян


Изтегли рефератаВъзможности за реализация на предприемачески проекти в индустрия на гостоприемството в региона на Златоград и Смолян - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия