Безопасност на труда

1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Това е комплексно състояние на ергономичните условия на труд, при който е невъзможно пряко или косвено вредно въздействие върху човека от факторите на работния процес, раб място и работната среда.

Професионалния травматизъм, професионални заболявания – фактори. От гледна точка на безопасността на труда се различават на:

Труд при нормални условия – когато всички параметри са в оптимални стойности

Вреден труд – при системна работа в неблагоприятни условия над пределно допустимите граници на параметрите

Опасен труд – при работа свързана с професионален риск, токсична, взривоопасна среда и др.

Особено опасен труд – при отстраняване на промишлени аварии

Факторите и параметрите на работното място, раб процес и среда се наричат производствени фактори и по начина на въздействие върху човека се класифицират в 4 групи:

Физични фактори – имат директно осезателно въздействие върху човешкия организъм, това са движещите се машинни елементи, шум и вибрации, топлина, лъчение, осветеност, електричен ток и др.

Химически – наричат се още токсикологични. Теса предимно въздействие от газове, общотоксично дразнещи газове, канцерогенно, мутагенно и действащи репродуктивно върху организма

Биологични – това са микро и макро организми, водещи до травми и заболявания, бактерии, гъби.

Психофизиологични – включително физическо претоварване на организма – статично и динамично, или нервно психологичното претоварване.

В реални производствени условия обикновено действат комплекс от вредни и опасни фактори, специфични за всички технология и професия. Въздействието им върху човешкия организъм може да доведе до трудови злополуки.

Трудова злополука – това е вредно въздействие върху човешкия организъм, настъпило по време на работа или във връзка с преките професионални функции на пострадалия. Труд злополука може да доведе до временна нетрудоспособност, постоянна нетрудоспособност (инвалидност) или смърт. Имат следната класификация:

Производствена травма се получава при кратковременно въздействие на опасен фактор. Травмите са:

Механични наранявания;

Термични изгаряния или измръзвания;

Химични отравяния или изгаряния;

Електрически;

Психични;

Професионалните; Заболявания настъпват при продължително въздействие на вредни фактори. Това са хронични заболявания и хронични отравяния.

Причини за възникване – трудовите злополуки могат да възникнат по организационни, технически или/и субективни причини

Организационните обхващат фактори и параметри на раб среда и място, и правилната им организация

Техническите причини обхващат фактори и параметри на раб среда и място, техническото обезопасяване на конструкциите на машините и съоръженията, както и експлоатационното им състояние

Субективните причини се дължат на човека – квалификация, инструктираност, технологична дисциплина, физическа и психическа устойчивост

Всички трудови злополуки подлежат на разследване. Пострадалия или очевидец информира прекия ръководител за станалото. Дава се първа помощ на пострадалия или специализирана помощ в болница.


2.СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Човек като участник в производствения процес трябва да бъде защитен от въздействието на опасни и вредни фактори и параметри. Съществуват 2 принципа за създаване на защитни средства

Принцип на активна защита – състои се в организиране на радикални мерки и средства, които не зависят от субективен фактор. Това са: механизация, автоматизация, централизирана обработка на въздуха, съвременна конструкция, обезопасени машини и инсталации и др.

Принцип на пасивната защита се изгражда въз основа на прякото участие на работниците и следователно зависи от субективния фактор, това са: трудова и технологична дисциплина, провеждане на конкретни действия за ергономизация на труда, лични предпазни средства и др.

Средствата за защита е целесъобразно да се проектират, конструират и изграждат в зависимост от проявяването на самия фактор или параметър. За всеки отделен фактор/параметър може да се предвиди отделно средство. Това са екрани срещу инфрачервени лъчения, смукатели против токсични вещества и др.


Други реферати:
Възможност за минимизиране на разходите на фирма ЕТ Жени 02 в краткосрочен времеви период, стратегически решения за развитие на фирмата в дългосрочен времеви период
Бизнес етиката в администрацията на община Малко Търново
SWOT анализ и избор на стратегическа алтернатива на РУ Ангел Кънчев
Анализ и усъвършенстване на ръководната дейност на предприятие Инструмент ООД
Глобализация на икономиката


Изтегли рефератаГлобализация на икономиката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия