Безработицата при ромите

I.Теоритичен анализ:


Според последните изследвания безработицата в България взема застрашителни размери за икономиката и я превръща в централен проблем на обществото - относителният дял на регистрираните безработни надхвърля 15% от активното население.

В съответствие с икономическия растеж и развитиeто на икономиката,в последно време, търсенето на квалифицирана работна сила непрекъснато нараства. Същевременно нивото на квалификация на работната сила пряко зависи от нейното образователно равнище. Липсата на образование и професия, както и ниската квалификация, са бариери пред заетостта. Анализите на безработицата показват, че в образователната структура на безработните преобладават лицата с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Поради това през последните години нараства необходимостта от обучение за ограмотяване и повишаване на професионалната квалификация на онази част от безработните, които са продължително безработни, именно поради липсата на образование и свързаната с това ниска професионална квалификация или липсата на такава.

Ниското образование е основен фактор за бедност и социално изключване. Изследване на МТСП и НСИ, проведено в рамките на проект „Проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността” показва, че относителният дял на бедните е най-висок в групата с „до начално” образование, при това два пъти над средното за страната равнище. Изследването сочи също така, че ако главата на домакинството е без образование, това често се възпроизвежда и при децата, което трайно задълбочава невъзможността за реализиране на пазара на труда на тази група. Хората без образование и квалификация трудно се устройват на работа на първичния пазар на труда, тъй като работодателите търсят работници с професия и квалификация. Липсата на трудови навици и професионални умения ги оформя като рискова група на пазара на труда, което има сериозно негативно социално и икономическо значение.

В последните години ромите се отличават с най-неблагоприятни показатели за заетост и равнище на образование и квалификация. Поради тази причина при тях се увеличава негативното влияние на недостига на работни места като цяло и безработицата е значително по-разпространена в сравнение с другите етнически групи и народности.Данните от преброяването на населението1 сочат, че от населението на възраст 15 - 64 години по етнически групи най-високообразовани са българите, от които 23.5% са с висше образование, 53.0% са със средно, 20.7% са с основно и само 0.4 % са неграмотни. В турската етническа група 53.0% са с основно образование, 23.7% са със средно и 2.7% са с висше образование, а неграмотните са 3.5%. Най-неблагоприятна е образователната структура на ромската етническа група. Ромите с висше и средно образование са малко - едва 7.2%, с основно образование са 44.9%. Относителният дял на неграмотните роми е 12.7%. Особено тревожна е тенденцията на непрекъснато увеличаване на неграмотността сред тях. Делът на неграмотните роми на възраст 15 - 64 години в периода между последните две преброявания е нараснал с около 50%. Това е


Други реферати:
Сглобяемо строителство
Тема по Транспортно строителство
Венецианска и римска мозайка
Кофражни работи
Пътища и пътни възли на територията на Република България


Изтегли рефератаПътища и пътни възли на територията на Република България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия