Бюджет и бюджетна система

Бюджетни системи –Л- 10.03.2009

Бюджет и бюджетна система


  1. Въвединие, цели на раздела за ДБ

  2. История на бюджета (Упр.)

  3. Съвременни характеристики на бюджета (Упр.)

  4. Принципи за изграждане на бюджета (Упр.)

  5. Видове бюджети

  6. Бюджетна система (структура). Бюджетна систена на Република България и характеристика на отделните бюджетни звена.

  7. Извънбюджетни фондове и сметки

  8. Бюджетен дефицит и структура на бюджетния дефицит


1.Същност на ДБ

Ако трябва да се представи по-прецизно се изразява в следното:

• Бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата

• ДБ дава законодателна форма на приходите и разходите на държавата

• Бюджетът е съвкупност от сметки, които описват всички ресурси и разходи на държавата

• Бюджетът е закон, който определя природата и предназначението на приходите и разходите

• Бюджетът е инструмент на организирането и определянето на бъдещето

• Бюджетът е едновременно акт на предвиждане и разрешаване

• Бюджетът съдържа финансови данни за следващата година

5. Видове бюджет

Съществуват твърде голямо разнообразие от бюджети, които могат да се класифицират по следния начин:

А) Взависимост от териториалния обхват:

- републикански

- общински

Съществуват и т.нар. частни бюджети( специални) бюджети, които се отнасят до отделни дейности на държавата, обособени в самостоятелни учреждения или автономни предприятия(Бюджет на НОИ, на НЗОК, мините в Перник)

Б) Взависимост от разходите, които следва да се посрещнат:

- редовен

- извънреден- отнася се до случайно, извънредно възникнали разходи, които трябва да се покрият с извънредни приходи. Периодът може да е по-къс или по-дълъгот тези на редовния бюджет. Ако се въведе извънреден, редовния отпада.

Съществува още и допълнителен бюджет, който допълва редовние при разкрити неточности при неговото съставяне. Това се отнася и за извънредния.

В) Друго делене:

- брутен- отразява приходите заедно с разходите по тяхното осъществяване

- нетен- показва само чистите приходи или чистите разходи от съответната дейност

В развитите страни има и т.нар. смесни бюджети, в които има брутни и нетни приходи и разходи.

Г) Друго делене:

- постоянен- не се обсъжда, еднакъв всяка година

- променлив- обсъжда се и се променя взависимост от целите на политиката. Става дума за постоянна и променлива част на бюджета.

Д) Взависимост от времевия период, за който се отнася бюджета:

- краткосрочен (оперативен) – едногодишен

- средносрочен (има тактическо значение) – 3-5 години

- дългосрочен( има стратегическо значение) – 10 и повече години

Е) Взависимост от потребностите на икономическия анализ

- текущ- формира приходите си за сметка на текущите данъци, такси и други постъпления, които се използват за финансиране на текущи разходи.

- капиталов- формира приходите си от постъпления от държавна собственост, продажба на държавна собственост, ползване на заеми, амортизационни отчисления, чужди помощи и други. Разходите по капиталовия бюджет финансират обикновено придобиването на новосъздадени активи за по-дълго използване. Идеята за разделянето на бюджета на две части се основава на противопоставянето на обема на текущите приходи на текущите разходи и на отделноте третиране на заемните средства за създаване на ДМА. Тъй като капиталовите разхди означават равно и балансирано увеличаване на..., то бюджетните дефицити и излишъци трябва да се свързват само с дефицитите и излишъците на текущия бъджет.


6. Бюджетна система (структура). Бюдж. Структура на Р.Б-я и характеристика на отделните бюдж. Звена.

Понятието БС може да се разглежда в тесен и широк смисъл на думата.

В тесен смисъл БС е съвкупност от отделните бюджетни звена, обединени в дадена страна, защото БС се основава на икономически отношения и юридически норми, които я характеризират от нейната качествена страна. Ето защо при разглеждането на една БС трябва да се влючат всички елементи на , осигуряващи външната и цялост, съвместимост на отделните звена и интензивни взаимоотношения между тях, както и с външната среда. Това означава разглеждането на БС да става въз основа на финансовите отношения, принципи, методи, органите и учрежденията, които са взаимносвързани и изразяват качествената характеристика на тази система. Формирането на БС зависи от редица системообразуващи фактори:

- държавата и общините като институции, затова същността на БС се определя от държавата и местните органи на власт- степен на децентрализация

- административно-териториално делене на страната- колкото по- сложно е , толкова повече са структурните звена на БС.

- въведения в практиката икономически механизъм ( планово-директен, пазарен)

Като се пристъпи към изграждането на БС на дадена страна, правителството прилага два подхода:

  1. структурата на бюджета се разработва от правно-административна гл.т. В основата на тази подход стоят действащите административни актове:

• Закон за учредяване на ДБ

• Закон за местното самоуправление и местната администрация

• Закон за административното-териториалното делене на страната

  1. от макроикономическа гл.т.- БС включва консолидирания паричен фонд, в чийто състав се включват всички приходи и разходи на държавната власт, в т.ч. ДБ, бюджета на СО и бюджетите на общините.


В съответствиес посочените два подхода БС на България може да се представи по следния начин:


Консолидиран ДБ (Консолидирана фискална програма)

І. Държавен бюджет ІІ. Други бюджети

1. Републикански бюджет 1. Бюджет на СО

А) Централен(правителствен) 2. Бюджет на местните органи

Б) Бюджети на отделните на власт (264)

Министерства и ведомства 3. Бюджети на ВУЗ, БНР, БНТ

В) Бюджети на отделните 4. Бюджет на НЗОК

Администрации (28) 5. Извънбюджетни фондове и

Г) Бюджет на сметната палата сметки към отделните ведомства

2. Бюджет на съдебната власт и министерства


Съотношението между отделните звена в общата структура на КДБ обикновено е 40% Републикански бюджет, около 35% Бюджет на СО и 15% - Общински бюджети.

ДБ е основно звено в БС на КДБ и обхваща приходите и разходите на държавата. Чрез него се финансира основната част от държавните разходи на изпълнителната и законодателната власт.

Приходитена ДБ постъпват от:

1) Данъци

- ДДС 100% в ДБ

- Данък върху печалбата 100% в ДБ


Други реферати:
Влияние на горските масиви върху биосферата
Въздействие на организмите върху средата
Болести на гърлото
Градински охлюв
Дишане и здраве


Изтегли рефератаДишане и здраве - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия