Бюджетен процес

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС

В бюдж. теория и практика е полулярно понятието бюдж.

процес .Той обхваща сложната дейност по изготвянето на проектобюджета, неговото разглеждане и приемане , изпълнението и приключването му.

1/Съставяне на проектобюджета-подготовката по създаването му започва и се осъщестява месеци наред преди настъпването на новата бюдж. година . Минис-

търа на финансите дава специални указания по иготвянето му.Определя и сроковете в които отделните министерства, ведомства, организации и др. трябва да предоставят необходимата отчетна и планово-аналитична информация по иготвянето

Използват се няколко метода:

-автоматичен-разходите и приходите по стария бюджет , механично се приемат, като приходи и разходи по новия проектобюджет

-метод на мажорацията и минорацията-този метод означа-

ва увеличаване или намаляване на приходите и разходите по новия проектобюджет в сравнение с приходите и разходите постария(предходия) бюджет.

-метод на непосредствените оценки-най-широко приложим,

Той е опит да се установи какво ще бъде въздействието в/у всеки държавен приход или разход при конкретните икон. Реалности

В теорията се говори за оптимистично или песимистично планиране на бюджета.Оптимистичен е този при който приходите са надценени ,а разходите-подценени и обратно-песимистичния надценява разхо-

дите и подценява приходите.

2/Обсъждане и приемане на проектобюджета.Изготвения от министъра на финасите проектобюджет се обсъжда и приема от две инстанции-Правителство и Народни събрание. В Народното събрание има специална комисия , наречена бюджетна , която разглежда и обсъзда проектобюджета

3/Изпълнение на бюджета в рамките на бюдж. година.Утвърденият от законодателния орган бюджет подлежи на изпълнение.Под изпълнение(упражнение) на бюджета трябва да се разбира редовното акумулиране предвидените бюджетни приходи и ритмичното финансиране на утвърдените(по обем и структура

) бюджетни разходи.Изпълнението на бюджета може да се разграничи на изпълнение на приходната и разходната част.Тъй като обемът на приходите не винаги съвпада с обема и сроковете на разходите се появяват т.нар. касови разриви

които се покриват по линията на краткосрочното кредитиране на бюджета в рмките на текущата г.

4/Приключване на бюджета


Други реферати:
Държавна финансова инспекция
Законите на Хамураби
Идеи за обединена Европа чрез историческите й традиции
Защита на правата на човека в рамките на Организацията на обединените нации
Имуществена отговорност на страните по трудово правоотношение


Изтегли рефератаИмуществена отговорност на страните по трудово правоотношение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия