Бюджетно счетоводство-Счетоводно отчитане на капитала на предприятията от публичния сектор

Лекция №2


Счетоводно отчитане на капитала

в предприятията от публичния сектор1. Теоретична характеристика на капитала като обект на отчитане в предприятията от публичния сектор (ППС)

Първи опит да даде определение за същността на капитала прави физиократът Анн Робер Жак Тюрго, който като капитал възприема всичките излишни неизконсумирани блага на едно домакинство.

Адам Смит се опитва да допълни тази дефиниция като отбелязва, че не всички неизконсумирани блага са капитал, а само тази излишък, който е предназначен да носи нови блага.

Немският икономист Вернер Зомбарт свързва и реализирането на крайната цел на капитал, която е свързана с получаването на печалба.

Маркс въвежда понятието принадена стойност, т.е. вещите стават капитал когато с тях се създава принадена стойност.

За първи път в нашата страна в началото на ХХ век проф.Д.Добрев въвежда счетоводно дефиниране на капитала.

Като обект на счетоводно отчитане капитала на предприятията от ПС включва активите и имуществото, с които осъществява дейността си съответното предприятие.

Всъщност капитала в този сектор представлява предоставените от държавата финансови източници за изпълнение на функциите, за които съществува съответното икономическо обособено звено. Следователно първата специфична особеност на капитала в ПС е свързана със собствеността. В този сектор предприятията не разполагат със собствен капитал. Този капитал е държавен или общински следователно е публична собственост.

Друка съществена специфика на ППС е че те се явяват потребители на НД, без обаче да създават такъв.

Трета съществена специфика е че ППС функционират при условията на тясна нормативна регулация, строг вътрешен и външен контрол от страна на Сметната палата и висшестоящите разпоредители с бюджетни кредити. За ПС е задължително и прилагането на счетоводни стандарти за ПС. Те се наричат НСС за ПС.

Наличието на тези специфики в организационната форма са причина във финансово-имущественото състояние на ППС да НЕ съществува понятието собствен капитал.

Такива функции изпълнява капиталът, който им е предоставен от съответния финансиращ бюджет.

Капиталът като обект на счетоводно отчитане за ППС включва 4 основни компонента:

1) Разполагаем капитал;

2) Акумулирано изменение на нетните активи от предходни години;

3) Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността;

4) Други изменения в нетните активи за периода.


Разполагаем капитал – той е основна организационна форма на капитала в ППС. Той е относително постоянна величина и може да се променя само по решение на финансиращия бюджет. Като обект на счетоводно отчитане, той се отразява чрез пасивните счетоводни сметки от подгрупа 100.

100 1 – разполагаем капитал (РК) по бюджети и бюджетни сметки;

100 2 – РК по извънбюджетни сметки и фондове;

100 9 – капитал в други нетни активи и дейности.


Други реферати:
Автобиография на радиоактивения елемент уран
Акумулатори
Видове сирена
ИНТЕГРАЛНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРИРОДНИТЕ НАУКИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Въглероден диоксид-свойства и видове


Изтегли рефератаВъглероден диоксид-свойства и видове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия