Бюджетно счетоводство-същност, характеристика и значение на бюджета

Тема 1 Същност, характеристика и значение на бюджета


Съдържанието на понятието “Бюджет” може да се разглежда от икономическа, юридическа и техническа гледна точка.

 • от икономическа гл точка бюджетът може да бъде определен като основен финансов план на държавата, който дава точна и ясна представа за очакваните приходи и разходи за определен период от време - 1 година.

 • от юридическа гледна точка, бюджетът може да бъде определен кат озакон. Внася се проектозакон от правителството, който чрез гласуване в парламента и направените след това поправки /ако е необходимо/ се превръща в закон. З-н за ДБ.

 • от техническа гледна точка , бюджета е таблица за приходи и разходи.

Бюджета е първостепенен финонсово-политически инструмент за разпределение и преразпределение на брутния вътрешен продукт в отраслов, териториален и социален аспект. Средствата на държавния бюджет се образуват за сметка на приходите от стопанските субекти и гражданите, формирани главно от данъци. Събраните средства се използват за определени отрасли, сфери и дейности. Използват се за финансиране на образованието, здравеопазването, инфраструктура, култура, отбрана и др. Задачата да разпределя тези средства е на Правителството. Управлението на държавата не е само по силата на централните власти – Народно събрание, Президента, Министерски съвет, централнитет ведомства, съда и прокуратурата, освен тях държавата има изградени местни, териториални и регионални органи на управление. Територията на страната се разделя на области и общини /областни и общински бюджети/. Планирането, съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета, става въз основа на строго определени правила, срокове и принципи, които следва да се спазват от всички участници в бюджетния процес. Основната законова рамка на бюджетния процес се формира от - Конституцията, Закона за устройство на ДБ, както и други документи които допълват основната законова рамка – закон за ДБ, закон за Сметна палата, ЗОП, закон за общински бюджети, ЗМСМА и др.Тема 2 Функции на бюджета. Принципи на изграждане.

Бюджетен период


Основните функции на бюджета са 3, според ам. Финансист Р. Масгрейф

 1. осигуряване на ресурси за задоволяване на обществените потребности

 2. регулиране на разпределението на националния продукт

 3. съдействие за стабилизация на икономиката

Друг съвременен икономист В.Нол, формулира 5 функции на бюджета

 1. административно-контролна – чрез бюджета Парламента упражнява контрол на дейността на административно-разпоредителните органи

 2. парламентарно-контролна – бюджетът е своеобразно огледало на финансово икономическата дейност на Парламента и Правителството

 3. политическа – бюджетът е точен цифров израз на политиката на Правителството

 4. финансово-стопанска – бюджетът е основа и средство за установявавне на ред и контрол във финансите и националното стопанство

 5. стопанско-политическа – адаптиране на бюджета и бюджетната политика към стопанския живот на страната.


Други реферати:
Киркегор-страх и трепет
Климент Александрийски (150 - 215)
Марксизъм и хуманизъм
Месията от Мескирх
Милетска школа


Изтегли рефератаМилетска школа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия