Бизнес планиране

-1-

1.18. Бизнес – планиране


Планирането е процес на вземане на управленско решение, основаващо се на обработването на входна и изходна за системата информация и включващо избор и постановка на целите, на средства и пътища за тяхното достигане, като завършва със сравнителна оценка на алтернативните варианти и избор на най-приемлив от тях, в очакваните условия на развитие.

Особености на планирането:

 1. Планирането подпомага развитието на всяка система;

 2. Планирането е свързано с прогнозиране на бъдещето на системата;

 3. Планът се основава на съвкупност от решения (плановите решения се основават на прогнозираните фактори в момента на разработването на плана, но се отнасят до бъдещето);

 4. Планирането е средство за подобряване на организацията на дейността на системата. (Планирането трябва да се основава на реалните възможности на организациите,като се отчитат условията на околната среда);

 5. Планирането е средство за намаляване на неопределенос

-2-

тта в развитието на системата. (Многозначността на проявлението на външната среда, динамиката на факторите и тяхната взаимосвързаност и недостигът на информация за тяхното действие довеждат до неопределеност.Неопределеността води до риск.Планирането позволява да се предвиди характера на риска, да се разкрие неговата същност);

 1. Планирането е систематичен и продължителен процес, довеждащ до изясняване развитието на дадена система.


Предимства на планирането:

създава предпоставки за получаване на информация за функционирането и развитието на системата като цяло; позволява да се разкрият връзките на системата с външната среда,да се оцени не само качествено, но и количествено проявлението на факторите на средата за функционирането, адаптацията и развитието на системата;

 • идентифицира и обосновава промените, които трябва

 • -3-

  да бъдат направени в системата с цел нейното оцеляване, адаптиране, функциониране и развитие;

  създава условия за по-пълно и ефективно използване на съществуващия потенциал на системата, за определяне на неговите силни и слаби страни,за неговото развитие в бъдеще;

 • подпомага персонала да разбере по-добре характера на дейността на системата и да си изясни своето място в нея.


 • Недостатъци и ограничения на плановата дейност:

  изисква значителни ресурси – човешки, материални, финансови, информационни.Необходимо е да се установят варианти за оптимизиране на разходите за планиране;

 • Некоординирано изпълнение на плановите работи поради забавената реализация на определени дейности в системата;

 • Усложняването на планирането и силното му формализиране, прекомерното детайлизиране на плановете, недостатъчната гъвкавост при реализация

 • -4-

  на плановете могат да намалят съпричасността, инициативата и творчеството на персонала, което се отразява неблагоприятно върху цялостната дейност на системата;

  Недостатъчната обоснованост на предвижданията.


  Под методология на планиране и прогнозиране се разбира система от подходи, принципи, показатели, методика и методи за разработка и обосноваване на прогнози и планови решения, както и логиката на планирането и прогнозиране.

  Методологическите принципи осигуряват целенасоченост, цялостност, определена структура и логика на разработваните планове и прогнози.

  Методите на планиране и прогнозиране са начини, способи, с помощта на които се осигурява разработването и обосноваването на планове и прогнози.

  Принципи:

  Важен принцип на планирането е принципът за повишаване на ефективността – Той изисква всички цели и задачи за планиране на дейностите на системата да се осъществяват с


  Други реферати:
  Файла Национална сигурност
  Национално стопанство на България (кандидатстудентска тема)
  Нова Каледония
  Област Габрово
  Орлова Чука


  Изтегли реферата  Орлова Чука - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия