Борси и борсови операции


Борсата е търговска форма на търговия на едро. Счита се, че е възникнала в Брюлге (Холандия) през 1409г. в страноприемницата на Вандербьорс.

Фондовата борса в България е създадена през 1914г. в София с царски указ.

Предпоставки за възникване на борсите:

 1. непрекъснатото развитие на производствените сили и усъвършенстването на производствените отношения;

 2. задълбочаването на общественото разделение на труда и появата на много стокопроизводители и търговци;

 3. необходимостта да се формират равновестни пазарни цени на стоките;

 4. необходимостта от привличане на капитали.

Борсите се разглеждат в три аспекта:

борсата е вид институция- тя е икон. имуществено и организационно обособена стопанска структура, която има точно определен предмет на дейност, а именно да посредничи при осъществяване на сделки със стоки, ценности и капитали. Като вид институция борсата може да съществува в две юридически форми- като АД и ООД. В Б-я стоковите и фондовите борси са АД.

 • борсата е форма на проявление на пазара- тя е мястото, където се осъществяват сделки по прехвърляне на собственост в/у материални и финансови активи. На борсата стоките не присъстват физически т.е. се купувят и продават права на собственост.

 • борсата е съвкупност от икон. отношения.

 • Видовете борси в зависимост от обекта са:

  1. стокови борси- обект на търгувия са материали, активи. На стоковата борса е осъществ. сделки свързани с покупко- продажбата на хранителни и нехранителни стоки, цветни и благородни метали, нефтопродукти и др. Характерно за стоковата борса е, че: стоките не присъстват на борсата; не всички стоки могат да се търгуват на стоковата борса и затова се използва понятието борсови стоки. Основни характеристики на борсовите стоки са: да бъдат масови; да имат потребителни свойства, да подлежат на стандартизиране и типизиране, стоките трябва да са взаимозаменяеми.;

  На стоковите борси се продават контракти- борсовия контракт е условна мерна единица която е съвкупност от няколко елемента: стандартизирано кол-во от опр. вид стока, стандартизирано кач-во, цена за един контракт, условие за фактуриране и транспортиране на стоката, условия за разплащане и гаранции; търговията на стоковата борса става по опр. писани правила;

  Участниците в борсовата търговия са ФЛ или ЮЛ, които отговарят на опр. изисквания;

  На стоковата борса се търгува по публично обявени цени. Обявяване на цените става за всеки борсов ден и за всяка борсова стока. Цините се опр. от специално звено на борсата нар. котировъчен комитет.

  1. фондови борси- обект на търговия са различните видове ценни книжа- акции, облигации;

  2. валутни борси- разл. валути;

  3. трудови борси- обект на търговия е стоката работна сила.

  Видове борси в зависимост от механизма на създаване на стоковите борси са:

  1. борси с публичен характер- те се изграждат въз основа на спец. закон и се регистрират като АД;


  Други реферати:
  Прогнозирането и планирането в развитието на икономическите системи
  Лекции по Бизнес планиране и контрoл
  Лекции по прогнозиране и планиране при Горанова
  Планиране и прогнозиране-Същност на системата. Системен подход
  Eвропейски институции и актове на ЕС


  Изтегли реферата  Eвропейски институции и актове на ЕС - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия