Борси и борсови операции

борси с частно-правен характер- създават се въз основа на общо търговско законодателство.

Видове борси в зависимост от стоките, които се търгуват:

 1. универсални- търгуват се стоки с хранителен и нехранителен характер;

 2. специализирани- търгуват се стоки от опр. отраслова група, а именно хранителни или нехранителни стоки;

 3. тясноспециализирани- търгува се опр. стокова група- зърнени храни и др.

Видове борси в зависимост от териториалния си обхват:

 1. световни;

 2. регионални;

 3. национални;

 1. локални;

 1. срочни стокови борси- фючърсни борси и опционн

Борси в зависимост от начина на извършване на борсовите сделки:

 1. за наличини стоки;и борси.

Видове борси в зовисимост от достъпа до борсовата търговия:

 1. открити;

 2. закрити.

Аукционът е периодично действащ организиран пазар за търговия на едро със стоки, които имат индивидуални кач. характеристики. Поради това стоките трябва да са налични и е необходимо да бъдат доставени в складовете на аукциона в опр. време преди провеждане на самия аукцион. търг. Преди провеж. на аукцион. търг евентуалните купувачи имат възможност да огледат стоките в мострената зала, за да решат за коя партида ще се състезават по време на търга. Търга се ръководи от специал. лице аукционист, които е представител на организатора на аукциона. Започва се с стартова цена за всяка стока и се обявява стъпка за наддаване над цената, която се нар. бид.

Стокова борса

Аукцион

1. постоянно деств. организ. пазар

1.периодич. действ. орг. пазар

2. стоките не са налични

2. стоките са налични

3. институцията е АД или ООД

3. институцията е АД или ООД

4. формира се равновестна пазарна цена поради съсредоточ. на масова търсене и масово предлагане

4. не се формера равновестна цена тъй като няма балансираност м/у търсене и предлагане

5. конкуренцията е м/у купувачите и продавачите

5. конкуренцията е м/у купувачите при условия зададени от продавачите

6. характера на стоките е масови, еднородни, партиднозаменяеми сотки

6. стоките с индивидулни кач. характеристики, а също и уникални стоки


Търгът е епизодично действащ организиран пазар за търговия с идентични обекти, който имат определени индивидуални характеристики.

Общото м/у брсата и търга е :

 1. осъществява се с цел формиране на опр. цени на търгуваните стоки;

 2. протичат публично при широка гластност;

 3. протичат при строго опр. правила;

 4. протичат при предварително опр. цени

Различия м/у стоковата борса и търга:

Стокова борса

Търг

1. постоянно действ. орг. пазар

1. инцидентно действ. орг. пазар

2 . институция

2. не е институция

3. стоките не са налични

3. стоките са налични

4. стоките са масови, еднородни

4. идентични стоки, които имат индивидуал. характеристики

5. място за среща на купувачи и продавачи

5. биват: търгове за продажба и търгове за покупка

6. формират се равновестни цени

6. не се формера равновестна цена тъй като при търга за продажба продавача е един, а купувачите са многа, а при търга за покупка купувача е един, а продавачите са много


Едно от най-големите предимства на борсовата търговия са гаранциите, които се предоставят за всяка сделка, която се осъществява на борсата. Механизмите за гарантиране на борсовите сделки са:

 1. общи гаранциии- към тях спадат:

  1. изграждането на клирингова къща- обслужва финансовите разплащания м/у участниците в борсовите сделки. Клиринговата къща се възприема като банка, която обслужва съответ. борса;

  2. правила за борсова търговия- за да се издаде лиценз за борсова търговия на една институция тя задължително трябва да приложи разработени правила за борсова търговия с действащато законодателство в страната;

  3. капиталова адекватност на борсата- капиталовата адекватност с-но законодателството у нас трябва да е мин. 250 хил. лв.

 2. конкретни гаранции- различни са за всяка борса и се решават от общото събрание на борсата;

  1. всеки борсов посредник, за да осъществява борсови сделки трябва да има открита маржин с/ка в клиринговата къща или в ТБ-ка, която борсата е възприела да обслужва финансовите операции.От маржин с/ката се оформят два вида гаранции:

   • първоначален маржин- означ. че всеки борсов посредник трябва да има финансови средства по с/ка не по-малко от опр. величина от ръководството на борсата;

   • вариационен (подържащ) маржин- не е конкретна величина и се влияе от: заетите позиции от борсовия посредник; от разликата м/у контрактната цена и борсовата цена.

Гаранции се предоставят и от клиентите на борсата:

 1. всеки клиент, които възлага изпълнението на опр. борсова сделка трябва да внесе парични гаранции на името на избрания от него брокер като при високорискови сделки борсовата практика е наложила да се внесея 100% гаранция за сделка. Възможна е и частично обезпечаване на сделките от страна на клиентите;

 2. откриване на неограничена сметка – такава практика е характерна м/у брокери и клиенти в дългогодишни и коректни взаимоотношения;

 3. банкови гаранции- характено е, че дадена банка гарантира по опр. начин за изпълненията на задълженията на опр. клиент на борсата. Банковите гаранции са:

-безусловни- банката поема изпълнението на задълженията на съотв. клиент без да поставя условия.Ако клиента не изпълни задълженията си реален изпълнител е банката;

- условни- банката поема задължението да гарантира изпълнението на задължението на опр. лице, което е клиент на борсата, но при опр. условия.

Субекти на стоковите борси са членове на борсата и борсови псредници, които представляват членове на борсата.Членовете борсата(АД) са:


Други реферати:
Диагностика на качествата на знанията на учениците по математика
Домашната работа-една от основните форми на учебна дейност
Естетико-худежествено развитие в условията на детската градина и началното училище
Графичен редактор PAINT
Детето в началното училище


Изтегли рефератаДетето в началното училище - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия