Борси и борсови операции

привилигировани (пълноправни)- това са тези, които участват в капиталовото снабдяване на борсата чрзез закупуване на поименни акции с право на глас.

непривилигировани (асоциирани)- участват в капиталовото снабдяване чрез закупуване на привилигировани акции.

В зависимост от правата борсовите посредници получават право да осъществ. борсови сделки по два начина:

от свое име и за своя сметка – формират доход като разлика м/у цена купува и цена продава на съотв. борсова стока.

 • от свое име, но за сметка на клиентите, които не са членове на борсата- дохода на борсовия посредник е под формата на комисионна.

 • Според функциите, които изпълняват борсовите посредници са:

  търговци на пода (дилъри или маклери)- те осъществяват сделки от свое име и за своя сметка;

 • комисионни брокери- тяхната основна функция е да посредничат при осъщесствяване на сделки на клиенти, които не притежават права за търговска дейност на борасата;

 • служебни брокери- те се назначават от управл. органи на борсата и имат задължение да подпомагат брокерите на членовете на борсата в пикови моменти;

 • специалисти- брокерски посредници, които се специализират в търговията със строго опр. стоки и цинни книжа и за осъщ. на строго опр. сделки.

 • джобъри- те търгуват с големи обемни стоки и контактуват пряко с членовете на борсата.

 • Към основните звена на борсата спадат:

  борсови кръгове- местата, където протича борсовата търговия. Обик. на територията на по-големи борси съществуват няколко кръга. Всеки един кръг е предназначен за търговия с точно опр. стоки или ценни книжа. При борсовия кръг всички участници са разположени на едно равнище, а при борсовата яма разпалажението е по различно- всяко отделно стъпала означава месеца на доставка на контракта.

 • брокерска къща- тя е самостоятелен юридически субект, които може да приеме статута на АД, ООД, СД и ЕТ. Изгражда се от този, който е закупил акции и е придобил брокерски места на дадена борса, на които места акредитира свои борсови посредници.

 • клирингова къща- притежава опр. величина на капитала. Изготвя самостоятелен отчет и може да участва като страна по сделки и в съдебни спорове. Тя изпълнява функциите на банка, която обслужва осъществяваните борсови сделки на точно опр. борса.

 • Функции на клиринговата къща:

  гарантиране на финансовото изпълнение на борсовите сделки;

 • формиране на провизии към клиринговата къща- тя ги използва в ситуациите, когато клиринговия клиент не може да покрие поетите от него задължения. Провизиите се формират от таксите, които се заплащат от клиринговите членове, а също и от неустоиките;

 • осигурява счетоводното отчитане на всеки борсов член. За целта открива сметка на името на всеки клирингов член и чрез тях отразява възникналите вземания и задъжевния на всеки участник в клиринговата къща.

 • котировъчен комитет- неговата задача е да набира информация за цените на различните стоки в различни точки но света. Въз основа на


 • Други реферати:
  Маркетинг
  Маркетинг-лекции
  Маркетинг
  Лекции по маркетинг
  Лекции по Стратегически маркетинг 4ти курс, спец.Маркетинг, ПУ


  Изтегли реферата  Лекции по Стратегически маркетинг 4ти курс, спец.Маркетинг, ПУ - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия