Борси и борсови операции

анализа клиринговата къща опр. мин. и мах. граница за движение на цените на стоките на всяка борсова сесия.

Борсова котировка- фиксиране и публично обявяване на цените, по които ще се извърши търгуването на стоките или ценните книжа на борсата. Обявяването на котировката озн. твърдо задължение на борсата. Има два начина за изършване на борсови котировки:

 1. цаната се определя за една мерна единица на стоката в зависимост от натуралновещественото й съдържание;

 2. цената се обявява като цена за един контракт.

Котировката се прави всеки борсов ден и за всяка борсова стока. Публично се обявява цена купува и цена продава за съотв. стока. Разликата м/у тях се нарича марж.

Основни принципи на котироването:

 1. контировката на цените трябва да се извежда на база на голям брой сключени сделки;

 2. котировката на всяка стока трябва да се формира на базата на разработени стандарти за качество;

 3. цените трябва да се определят на база на възприета стандартна точка на франкиране;

 4. цените на търгуваните борсови стоки се опр. на база нето т.е. те не включват оборотни данъци и мита;

 5. котировката следва да се извърши за стоки, които системно се търгуват на борсата. А стоки, при които отсъства изявено търсене и предлагане борсата н е задължена да прави котировка;

 6. при формиране на цените задължително е да се изхожда от съответсвието м/у търсенето и предлагането, а също и от цените, които са се формирали на извънборсовия пазар и на други борси;

 7. катировъчният комитет трябва да анализира относителния дял на търгуваните сделки;

 8. при формиране на цените котировъчният комитет трябва да обявява самостоятелно цените за спод сделките и за срочните борсови сделки.

Видови цени, които се котират:

цена купува за публична стока;

 • цена продава за налична стока;

 • цена предложена от купувача на спод пазара, но не приета от продавача;

 • цена предложена от продавача на спод пазара, но не приета от купувача;

 • На срочните борсови пазари се котират следните видове цени:

  • цена на купувача на срочния борсов пазар;

  • цена на продавача на срочния борсов пазар;

  • цена сетълмент- това е цената предложена от продавача и приета от купувача, при която се счита че сделката е осъществена.

  Срочните борси биват: фючърсни и опционни.

  Борсовата поръчка е вид писменно нареждане от клиента до избрания от него брокер за осъществяване на покупка или продажба на опр. материалновеществени или финансови активи при конкретни условия посочени в поръчката.

  Основни елементи на борсовата поръчка са:

  1. фирмен знак и седалище на клиента;

  2. вид на нареждането- покупка или продажба;

  3. наименование на обекта на сделката;

  4. количествата на актива;


  Други реферати:
  Психология и етика на аграрния бизнес. Човекът като стопански субект в икономиката
  Психология и предмет на психологията
  Модернизацията на България
  Психология и психопатология на аномалния човек
  Психология на асоциалното поведение


  Изтегли реферата  Психология на асоциалното поведение - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия