Борси и борсови операции

Форуърдни сделки- те са: строго индивидуални сделки, нямат висока степен на стандартизация на контрактите;отнасят се за големи обеми търгувани стоки; доставката е отложена в рамката на няколкко месеца; търгуват се дори още непроизведени стоки.

Фючърсни сделки- това е сделка,при която страните уговарят актива обект на сделката, количеството, цената, условията на франкиране и условията на разплащане в момента на договаряне, а изпълнението се отлага на една бъдеща дата над един месец.


Критерии

Форуърдни сделки

Фючърсни сделки

1. Размер на контракта

Свободен

Сандартен

2. Доставна дата

Свободна

Стандартна

3. Вид на договарянето

Цената се определя между двете страни

Цената се определа на открита дискусия на офиц. борсов кръг

4. Гаранционен депозит

Зависи от договореностите м/у двете страни

Определя се от борсата и зависи от текущите промени в котировките на този контракт

5. Промени в доставката

Големи

Строго ограничени от контракта

6. Регулиране

От текущото законодателство

От текущото законодателство+правилата на борсата

7. Гарант

Няма

Клиринговата къща


Обекти, които магат да се търгуват чрез фючърсните сделки:

 1. материално веществени активи, които отговарят на следните условия: единиците в стоките да са хомогенни и еднородни; търсенето и предлагането да е в големи количества; да има нестабилност в производството и търсенето; стоките да са трайни;

 2. финансови активи;

 3. валути;

 4. деривати.

Субекти на фучърсните борси са:

хеджори- те са тези субекти, които се включват във фючърсните сделки за да си защитят опр. цена на активите или да се застраховат от евентуални загуби;

 • спекуланти- субекти, които влизат във фючърсните сделки за да натрупат огромни спекулативни печалби;

 • Хеджорите продават риска, а спекулантите го купуват и влагат рисков капитал.

  Разликата м/у е цените за незабавни доставки(спот цени) и фючърсните цени е т.нар. база.

  ФЦ= СЦ+ допълнителни разходи

  Когато ФЦ>СЦ- пазара е нормален (контонго)

  ФЦ<СЦ- обърнат пазар

  ФЦ=СЦ- няма наименование на пазара

  В зависимост от предварителната нагласа и цели на участниците във фючърс. сделки се разграничават две основни фючърсни борсови стратегии:

  1. спекулативни стратегии- изполват с цел извличане на спекулативна печалба. Известни са два вида участници:

   • спекуланти залагащи на повишение на цените- те се нар. бикове;

   • спекуланти залагащи на спадане на цените в бъдеще- те се нар. мечки.


  Други реферати:
  Антиосманска съпротива на българите през XV–XVIIв.
  България по времето на цар Симеон Велики
  Български царски грамоти
  Въстанието на Асен и Петър
  Външна политика 1919–1923г.


  Изтегли реферата  Външна политика 1919–1923г. - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия